รางวัลเกียรติยศ

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น-ชมเชย ประจำปี 2553

   

       บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น-ชมเชย ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2556

    

     บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


     สำนักงาน คปภ. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลจากปัจจัยเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ฐานะการเงินที่มั่นคง การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2557

 

       บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2557 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


       ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลจากปัจจัยเรื่องความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไร และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ฯลฯรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ประจำปี 2557

    

     นายสมบุญ  ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ประจำปี 2557 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

     ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลจากปัจจัยเรื่องความเป็นผู้นำ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี วิสัยทัศน์ และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ

 

ESG 100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560

   

     บริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 เนื่องจากมีการกำกับกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental, Social and Governance: ESG)

รางวัล Call Center ดีเด่น ประจำปี 2560

      บริษัทฯ ได้รับรางวัล Call Center ดีเด่น ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

รางวัลประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2559

 

      บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560

     บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไ

     

      - ผลการประเมินประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก"

      - ผลการประเมินประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก"

      - ผลการประเมินประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก"

      - ผลการประเมินประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก"

      - ผลการประเมินประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก"  

      - ผลการประเมินประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก"

  

      ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ฯลฯ

การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

      - ผลการประเมินประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม"

      - ผลการประเมินประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม"

      - ผลการประเมินประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม"

      - ผลการประเมินประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม" 

      - ผลการประเมินประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม"       

      - ผลการประเมินประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม"

      - ผลการประเมินประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม"

              

           ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ความเพียงพอของเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในแต่ละขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท