รางวัลเกียรติยศ

รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น-ชมเชย ประจำปี 2553

   

       บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น-ชมเชย ประจำปี 2553

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2556

    

     บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


     สำนักงาน คปภ. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลจากปัจจัยเรื่องการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ ฐานะการเงินที่มั่นคง การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2557

 

       บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2557 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


       ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลจากปัจจัยเรื่องความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไร และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ฯลฯรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ประจำปี 2557

    

     นายสมบุญ  ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ประจำปี 2557 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

     ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลจากปัจจัยเรื่องความเป็นผู้นำ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี วิสัยทัศน์ และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ

 

รางวัลประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2559

 

      บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร

รางวัล Call Center ดีเด่น ประจำปี 2560

     

       บริษัทฯ ได้รับรางวัล Call Center ดีเด่น ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ESG 100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560

   

     บริษัทฯ ได้รับรางวัล ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 เนื่องจากมีการกำกับกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental, Social and Governance: ESG)

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560

    

      บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561

         

             บมจ.นำสินประกันภัย รับโล่รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561

การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไ

     

      - ผลการประเมินประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก"

      - ผลการประเมินประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก"

      - ผลการประเมินประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก"

      - ผลการประเมินประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก"

      - ผลการประเมินประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก"  

      - ผลการประเมินประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีมาก"

  

      ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ฯลฯ

การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

      - ผลการประเมินประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม"

      - ผลการประเมินประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม"

      - ผลการประเมินประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม"

      - ผลการประเมินประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม" 

      - ผลการประเมินประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม"       

      - ผลการประเมินประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม"

      - ผลการประเมินประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม"

              

           ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ความเพียงพอของเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในแต่ละขั้นตอนของการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท