ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เป็นประกันภัยภาคบังคับ กล่าวคือ กฎหมายบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกต้องทำพ.ร.บ. และต้องมีไว้เป็นขั้นพื้นฐาน (ซึ่งจะแตกต่างจากประกันภาคสมัครใจ) ก็เพื่อว่าต้องการให้คนในรถทุกคันหรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเป็นหลักประกันได้ว่าจะได้รับสิทธิความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในรถหรือนอกรถหรือบุคคลที่ใช้ถนน เดินถนน ถูกเฉี่ยวชน ผู้ที่ประสบภัยจากรถได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวกับรถ ก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที

 

ความคุ้มครอง พ.ร.บ. ประกอบด้วย

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่าย
โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน มีดังนี้

1.1 ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน                                                        30,000 บาท
1.2 ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตามจริง         35,000 บาท
    รวมกันแล้วไม่เกิน                                                                     65,000 บาท

 

2.จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น เป็น ดังนี้ 

2.1 กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน                                                                80,000 บาท
2.2 กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร                                     300,000 บาท
2.3 สูญเสียอวัยวะ
  - นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป                                                                   200,000 บาท
  - สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน                                                               250,000 บาท
  - สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน                                                              300,000 บาท
2.4 ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน  4,000 บาท

 (วงเงินคุ้มครองเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น รวมกันแล้วไม่เกิน 304,000 บาท)   

 

 ตารางแสดงอัตราเบี้ยพรบ.รวมภาษีในรถแต่ละประเภท (บาท)


1. รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์


 

2. รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

 

  

สนใจซื้อประกันภัย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2017 3333 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป