พ.ร.บ.

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เป็นประกันภัยภาคบังคับ กล่าวคือ กฎหมายบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกต้องทำพ.ร.บ. และต้องมีไว้เป็นขั้นพื้นฐาน (ซึ่งจะแตกต่างจากประกันภาคสมัครใจ) ก็เพื่อว่าต้องการให้คนในรถทุกคันหรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเป็นหลักประกันได้ว่าจะได้รับสิทธิความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในรถหรือนอกรถหรือบุคคลที่ใช้ถนน เดินถนน ถูกเฉี่ยวชน ผู้ที่ประสบภัยจากรถได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดก็ตามที่เกี่ยวกับรถ ก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที

 

ความคุ้มครอง พ.ร.บ. ประกอบด้วย

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่าย
โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน มีดังนี้

1.1 ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน                                                        30,000 บาท
1.2 ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตามจริง         35,000 บาท
    รวมกันแล้วไม่เกิน                                                                     65,000 บาท

 

2.จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น เป็น ดังนี้ 

2.1 กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน                                                                80,000 บาท
2.2 กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร                                     300,000 บาท
2.3 สูญเสียอวัยวะ
  - นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป                                                                   200,000 บาท
  - สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน                                                               250,000 บาท
  - สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน                                                              300,000 บาท
2.4 ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน  4,000 บาท

 (วงเงินคุ้มครองเมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น รวมกันแล้วไม่เกิน 304,000 บาท)   

 

 ตารางแสดงอัตราเบี้ยพรบ.รวมภาษีในรถแต่ละประเภท (บาท)


1. รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์

ลำดับ ประเภทรถ และขนาดรถยนต์ ลักษณะการใช้งาน
ใช้เป็นรถส่วนบุคคล รับจ้างหรือให้เช่า
1.       รถจักรยานยนต์    
  1.1 ไม่เกิน 75 ซีซี 161.57  161.57 
  1.2 เกิน 75 ซีซี ถึง 125 ซีซี 323.14  376.64 
  1.3 เกิน 125 ซีซี ถึง 150 ซีซี 430.14  430.14 
  1.4 เกิน 150 ซีซี 645.21  645.21
2.      รถสามล้อเครื่อง    
  2.1 ในกรุงเทพฯ 773.61 1,547.22
  2.2 นอกเขตกรุงเทพฯ 430.14 430.14
3.      รถสามล้อแปรสภาพ **(สกายแลป) 430.14 430.14
4.      รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 645.21 2,041.56
5.      รถยนต์นั่งเกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง    
  5.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 1,182.35 2,493.10
  5.2 เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง 2,203.13 3,738.58
  5.3 เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง 3,437.91 7,155.09
  5.4 เกิน 40 ที่นั่ง 4,017.85 8,079.57
       รถยนต์โดยสารหมวด 4 *** 
     รถยนต์ที่วิ่งระหว่างอำเภอกับอำเภอในจังหวัด
   
  5.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง   1,698.09
  5.6 เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง   2,428.90
  5.7 เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง   4,093.82
  5.8 เกิน 40 ที่นั่ง   4,974.43
6.      รถยนต์บรรทุกน้ำหนักรวม    
  6.1 ไม่เกิน 3 ตัน 967.28 1,891.76
  6.2 เกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน 1,310.75 1,966.66
  6.3 เกิน 6 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน 1,408.12 2,127.16
  6.4 เกิน 12 ตัน 1,826.49 2,718.87
7.      รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส หรือกรด ขนาดน้ำหนักรวม    
  7.1 ไม่เกิน 12 ตัน 1,805.09 2,127.16
  7.2 เกิน 12 ตัน 2,493.10 3,288.11
8.      รถยนต์หัวลาก 2,546.60 3,395.11
9.      รถยนต์พ่วง  645.21 645.21
10.      รถยนต์ป้ายแดง (การค้ารถยนต์) 1,644.59 1,644.59
11.      รถใช้งานการเกษตรตามกฏหมาย 97.37 97.37
12.      รถยนต์ประเภทอื่นๆ 828.18 828.18


2. รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

ลำดับ ประเภทรถ และขนาดรถยนต์ ลักษณะการใช้งาน
ใช้เป็นรถส่วนบุคคล รับจ้างหรือให้เช่า
1       รถจักรยานยนต์ 323.14 376.64
2       รถสามล้อ 537.14 1,547.22
3       รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 645.21 2,041.5

 

 

ซื้อพรบ. และต่อทะเบียน online  คลิ๊กที่นี่