ช่องทางชำระเบี้ย

1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค โดยตรงได้ที่ สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

2. ชำระด้วยบัตรเครดิต VISA และ Master Card ทุกธนาคาร โดยตรงได้ที่ สำนักงานใหญ่ หรือ กรอก
   “แบบฟอร์มหนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต” พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรเครดิตหน้าหลัง
   หรือ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายการเงิน บมจ.นำสินประกันภัย
    Fax : 0 2911 4480 หรือ email : fin@namsengins.co.th

3. ชำระด้วยใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านที่เคาเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีฯ ,ธนาคารทหารไทย
    และ Family Mart

4. ชำระด้วยใบแจ้งหนี้ที่มี BarCode ผ่านที่เคาเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีฯ ,ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาติ
    และ Family Mart

5. โอนชำระผ่าน internet banking หรือ ชำระผ่านตู้ ATM หรือผ่านเคาเตอร์ธนาคาร

 

รายชื่อบัญชีธนาคาร

 

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ บางซื่อ ออมทรัพย์ บมจ.นำสินประกันภัย 132-0-95533-7
ธนาคารกรุงไทย ประชาราษฎร์ ออมทรัพย์ บมจ.นำสินประกันภัย 176-1-00877-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เตาปูน ออมทรัพย์ บมจ.นำสินประกันภัย 114-1-30658-0
ธนาคารกสิกรไทย บางซ่อน ออมทรัพย์ บมจ.นำสินประกันภัย 039-2-28200-9
ธนาคารทหารไทย เตาปูน ออมทรัพย์ บมจ.นำสินประกันภัย 018-7-25398-4
ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ ออมทรัพย์ บมจ.นำสินประกันภัย 000-1-212005021-9
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประชาชื่น ออมทรัพย์ บมจ.นำสินประกันภัย 092-2-06123-9
ธนาคารธนชาต เตาปูน ออมทรัพย์ บมจ.นำสินประกันภัย 071-6-00975-8
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางเลิ้ง ออมทรัพย์ บมจ.นำสินประกันภัย 01-000-2-29057-4
ธนาคารออมสิน เตาปูน ออมทรัพย์ บมจ.นำสินประกันภัย 02-009-176686-3


        เมื่อชำระแล้ว โปรด email แจ้งที่ฝ่ายการเงิน ที่ email : fin@namsengins.co.th พร้อมระบุทะเบียนรถ, ชื่อผู้เอาประกันภัย,เบอร์โทรติดต่อกลับ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip)

 

6. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY”  ขีด “หรือผู้ถือ” สั่งจ่าย บมจ. นำสินประกันภัย ผ่านไปรษณีย์ โดยแนบมาพร้อมใบแจ้งหนี้ หรือใบเตือนแจ้งต่ออายุ ส่งให้ที่ ฝ่ายการเงิน  บมจ. นำสินประกันภัย จ่าหน้าซอง ตามที่ระบุด้านล่าง

            ส่งถึง   ฝ่ายการเงิน บมจ. นำสินประกันภัย

            ที่อยู่    767 อาคารนำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800