ช่องทางชำระเบี้ย

1. ชำระด้วยเงินสด โดยตรงที่สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

 

2. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” ขีด “หรือผู้ถือ” สั่งจ่าย บมจ.นำสินประกันภัย โดยแนบมาพร้อมใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเตือนแจ้งต่ออายุ ส่ง ปณ. ถึงฝ่ายการเงิน บมจ.นำสินประกันภัย จ่าหน้าซองดังนี้
                    ส่งถึง     ฝ่ายการเงิน บมจ.นำสินประกันภัย
                    ที่อยู่      767 อาคารนำสิน ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ กทม. 10800

 

3. ชำระด้วยบัตรเครดิต VISA และ Master Card ทุกธนาคาร ได้ที่สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

 

4. ชำระด้วย ลิงค์รับชำระเงิน NSI PAYOK


5. ชำระด้วยใบแจ้งชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย

 

6. ชำระด้วย BarCode บนใบแจ้งหนี้ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย

 

7. ชำระด้วยวิธีการโอนเงิน ตามเลขที่บัญชีด้านล่าง

 

                 

                  สำหรับการชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือการโอนเงิน เมื่อชำระแล้วโปรดแจ้งฝ่ายการเงิน (ระบุทะเบียนรถ , ชื่อผู้เอาประกันภัย หรือเลขที่กรมธรรม์ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน และหมายเลขโทรศัพท์) ตามช่องทางดังต่อไปนี้

                  - E-Mail     >  fin@namsengins.co.th

                  - Line ID   >  0655057063

                  - Fax        >  02-9114480