ช่องทางชำระเบี้ย

1.  โอนชำระผ่าน internet banking หรือ ชำระผ่านตู้ ATM หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ดังนี้

     

  เมื่อชำระแล้ว โปรดแนบหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) มาที่ email : fin@namsengins.co.th พร้อมระบุเลขกรมธรรม์ที่ชำระ, ชื่อผู้ชำระเงิน และเบอร์โทรติดต่อกลับ

 

2. ชำระด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ Master Card ทุกธนาคารโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

   หรือ กรอก “แบบฟอร์มหนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต” พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรเครดิตหน้าหลัง
   หรือ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัตร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายการเงิน บมจ.นำสินประกันภัย
    Fax : 0 2911 4480 หรือ email : fin@namsengins.co.th

 

3. ชำระด้วยใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)

    ที่ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีฯ ,ธนาคารทหารไทย และ Family Mart


4. ชำระด้วยใบแจ้งหนี้ที่มี BarCode

    ที่ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีฯ ,ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาติ และ Family Mart


5. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็ค โดยตรงได้ที่ สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

 

6. ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY”  ขีด “หรือผู้ถือ” สั่งจ่าย บมจ. นำสินประกันภัย ผ่านไปรษณีย์ โดยแนบมาพร้อมใบแจ้งหนี้

    หรือใบเตือนแจ้งต่ออายุ โดยจ่าหน้าซองดังนี้

            ส่งถึง   ฝ่ายการเงิน บมจ. นำสินประกันภัย

            ที่อยู่    767 อาคารนำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800