ประเภท 2+, 3+

ประกันประเภท 2+  

     ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา + สูญหาย + ไฟไหม้ + ซ่อมเรา(เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น) หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วน คือ

1. ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

⚫ คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
⚫ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

⚫ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
⚫ คุ้มครองความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
⚫ คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
    และการประกันผู้ขับขี่

 

ประกันประเภท 3+

       ให้ความคุ้มครองในกรณี ซ่อมเขา  + ซ่อมเรา(เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น) หรือแบ่งความคุ้มครองหลักๆเป็น 2 ส่วน คือ

1. ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

⚫ คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย
⚫ คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

⚫ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
⚫ คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
    และการประกันผู้ขับขี่

สนใจซื้อประกันภัย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2911 4488 ต่อ 343 - 348 หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อฝากข้อความไว้