ประกันภัยอุบัติเหตุ (PA)

 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)

       ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก  ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสามารถเอาประกันเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ เช่น กลุ่มครอบครัว หรือ กลุ่มธุรกิจ เป็นต้น โดยให้ความคุ้มครองกรณีต่างๆ ดังนี้

1. การสูญเสียชีวิต
2. การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
3. ทุพพลภาพถาวร
4. ค่ารักษาพยาบาล

    **การทำประกันภัยประเภทนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 18 - 60 ปีบริบูรณ์ 


การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบนำสินพิเศษ 

 

ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 จำนวนเงินเอาประกันภัย 2 จำนวนเงินเอาประกันภัย 3 จำนวนเงินเอาประกันภัย 4
1.สูญเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 300,000.- 500,000.- 700,000.- 1,000,000.-
2.คุ้มครองการถูกฆาตกรรม และลอบทำร้าย 150,000.- 250,000.- 350,000.- 500,000.-
3.คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000.- 250,000.- 350,000.- 500,000.-
4.ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 30,000.- 50,000.- 70,000.- 100,000.-
5.การชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาประกันภัย 300.- 500.- 700.- 1,000.-
6.อุบัติเหตุเสียชีวิตจากสาธารณะภัย 300,000 500,0000.- 700,000.- 1,000,000.-
7.ค่าปลงศพเสียชีวิต จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย ระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง (เฉพาะขอเอาประกันภัยรายใหม่) 10,000.- 20,000.- 30,000.- 30,000.-
เบี้ยประกันภัย รวมอากร/ปี
(อาชีพชั้น 1)
1,198.- 1,916.- 2,634.- 3,720.-
เบี้ยประกันภัย รวมอากร/ปี
(อาชีพชั้น 2)
1,769.- 2,823.- 3,877.- 5,467.-


อาชีพชั้น 1 ปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน เช่น พนักงานในสำนักงาน เสมียน ครู แม่บ้าน 

                    เจ้าของกิจการที่ประจำในสำนักงาน เช่น ร้ายขายผ้า ้านอาหาร ร้านเสริมสวย

 

อาชีพชั้น 2 ปฏิบัติงานกลางแจ้ง เดินทางหรือทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว เช่น พนักงานขาย
                    เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ภาคสนาม วิศวกีประจำโรงเรียน ทนายความ ตัวแทน นายหน้า เป็นต้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัย Non-Motor  

โทรศัพท์ 0 2017 3333  โทรสาร 0 2911 4472  หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อฝากข้อความไว้