ประกันภัยอุบัติเหตุ (PA)

 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)

       ให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วโลก  ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสามารถเอาประกันเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ เช่น กลุ่มครอบครัว หรือ กลุ่มธุรกิจ เป็นต้น โดยให้ความคุ้มครองกรณีต่างๆ ดังนี้

1. การสูญเสียชีวิต
2. การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
3. ทุพพลภาพถาวร
4. ค่ารักษาพยาบาล

    **การทำประกันภัยประเภทนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 18 - 55 ปีบริบูรณ์ 


การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบนำสินพิเศษ 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประกันภัย Non-Motor  

โทรศัพท์ 0 2017 3333  โทรสาร 0 2911 4472  หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไป