ประกันภัยคิวแรกโกยเบี้ยรับกว่า1.9แสนล.

          คปภ.สุดปลื้มไตรมาสแรกธุรกิจประกันภัยโตในแดนบวก 4.54% เหตุความเชื่อมั่นลูกค้าคัมแบ็กแล้ว ดันเบี้ยรับพุ่งกระฉูดกว่า 1.9 แสนล้าน ขณะเดียวกันเดินหน้าวางรากฐานระบบบัญชี ดันประกันไทยเทียบชั้นสากลผนึก"สภาวิชาชีพบัญชี-สมาคมประกันชีวิต-สมาคม ประกันวินาศภัย"เร่งพัฒนาบุคลากร
 
 
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงสภาวะธุรกิจประกันภัยช่วงไตรมาสแรก (มกราคม - มีนาคม 2559)​ ว่ามีอัตราการเติบโตในแดนบวก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมประกัน ภัยไทย โดยไตรมาสแรกมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 192,999 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 7.64 ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 1/2559 ขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 4/2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากการขยายตัวทั้งในด้านการผลิต และด้านการใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุปโภคบริโภคของทั้งภาครัฐ และเอกชน การลงทุน รวมถึงการส่งออกก็ล้วนแล้วแต่ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น
 
 
         โดยภาคธุรกิจประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับรวมในไตรมาสแรกของปี 2559 จำนวน 140,340 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.06 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับสูงสุด ได้แก่ การประกันชีวิตประเภทสามัญ จำนวน 102,536 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 9.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองลงมาเป็นประเภทกลุ่ม จำนวน 10,959 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 32.31 ตามด้วยประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 1,702 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.31 และประเภทอุบัติเหตุ จำนวน 1,289 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.24 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงมีเบี้ยประกันภัยรับจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 16,212 ล้านบาท เติบโตในอัตราเร่งที่ร้อยละ 58.89 สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น
 
 
         ในขณะที่ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 52,659 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 0.69 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด ได้แก่ การประกันภัยรถ จำนวน 30,944 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.67 ซึ่งแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยจากการประกันภัยรถภาคบังคับ จำนวน 4,311 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.24 และจากการประกันภัยรถภาคสมัครใจ 26,633 ล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 1.57 รองลงมาคือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน 17,909 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.44 ตามด้วยการประกันอัคคีภัย จำนวน 2,357 ล้านบาท หดตัวลดลงร้อยละ 8.81 และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จำนวน 1,449 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.20
 
 
         ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,993,369 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.02 เป็นสินทรัพย์ลงทุนทั้งสิ้น จำนวน 2,677,412 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.197 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต จำนวน 2,364,724 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.51 ของสินทรัพย์รวมธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งสินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้ มีจำนวนสูงสุดที่ 1,973,856 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.47 ของสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.90 และเงินฝาก 48,294 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.04 ซึ่งหากพิจารณาอัตราส่วนความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 128.92 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจประกันชีวิตมีความมั่นคงและมีสินทรัพย์ลงทุนเพียงพอต่อ หนี้สินผู้เอาประกันภัย
 
 
         ด้านสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย จำนวน 312,688 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.33 ของสินทรัพย์รวมธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งนี้สินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยลงทุนในเงินฝากธนาคารสูงสุดจำนวน 104,522 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.43 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 1.87 และลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้นกู้ จำนวน 93,949 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.05 โดยเมื่อพิจารณาเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องของธุรกิจประกันวินาศภัย พบว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีสินทรัพย์สภาพคล่องรวมทั้งสิ้น 309,649 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.05
 
 
         ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า ปัจจัยที่จะสนับสนุนบทบาทธุรกิจประกันภัยให้เป็นหนึ่งในเสาหลักเพื่อขับ เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น เสถียรภาพของธุรกิจประกันภัยและการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและหันมาใช้ระบบประกันภัยในการ บริหารความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจประกันเข้าไปนั่งอยู่ในใจของประชาชน อย่างยั่งยืน สำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน บริษัทประกันภัย-ชีวิตทุกบริษัท และเครือข่ายพันธมิตรของสำนักงานคปภ.ร่วมกันจัดงาน"สัปดาห์ประกันภัย" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจประกันภัยเติบโตเพิ่มขึ้นในช่วงปลาย ปี รวมทั้งยังเป็นเวทีที่จะทำให้ประชาชนคนไทยในทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบ ประกันภัยในราคาถูกที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพอีกด้วย
 
 
         ดร.สุทธิพล กล่าวต่อว่า สำนักงาน คปภ. มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัยเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากในแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 ซึ่งเริ่มใช้ระหว่างปี 2559-2563 ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย ซึ่งในยุทธศาสตร์เหล่านี้ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในภาคประกันภัย เป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรถือเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ ดังนั้นสำนักงาน คปภ. จึงมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้วยการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในระบบประกันภัย รวมถึงการสนับสนุนให้บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยมีระบบการ บริหารจัดการที่ดีบนหลักของบรรษัทภิบาล มีกลไกในการกำกับดูแลตนเองให้มีความโปร่งใส มีระบบตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอำนาจ และมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวในการปรับตัวให้ เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
         ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยร่วมกันกำหนดกรอบความร่วมมือกันใน 3 ลักษณะคือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอบรมตลอดจนการพัฒนาความรู้ของบุคลากรประกัน ภัย ส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจประกันภัย ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงเกี่ยวกับระบบ บัญชีเพื่อพัฒนาประกันภัยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือไว้ วางใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น
 

ข่าวสารบริษัทอื่นๆ

17/01/2017
คปภ. เพิ่ม 6 มาตรการด้านประกันภัยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้
คปภ. เพิ่ม 6 มาตรการด้านประกันภัยเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้
23/06/2016
“สุทธิพล”ปลุก “งานสัปดาห์ประกันภัย”คืนชีพ ผนึกภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โชว์ศักยภาพเต็มสูบ
“สุทธิพล”ปลุก “งานสัปดาห์ประกันภัย”คืนชีพ ผนึกภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โชว์ศักยภาพเต็มสูบ
09/03/2016
คปภ. แนะนำซื้อประกันคุ้มครองไฟไหม้
ชี้กฎหมายควบคุมอาคารลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจำคุก-ปรั
27/11/2015
นำสินหลุดเป้าเบี้ยรถโต 20%
นำสินประกันภัยวืดเป้า เศรษฐกิจทรุด เบี้ยรถยนต์หดตัวตาม ปีนี้โตเหลือ 20%
02/11/2015
ประกันจ่อขึ้นเบี้ยรถเล็ก-อีโคคาร์ โอดยอดเคลมหนัก-ค่าซ่อมเพิ่ม
ประกันจ่อขึ้นเบี้ยรถเล็ก-อีโคคาร์ โอดยอดเคลมหนัก-ค่าซ่อมเพิ่ม
02/10/2015
แนะลูกค้าซื้อประกันน้ำท่วม ค่าย “นำสิน” พร้อมเคลมรถจมน้ำ
แนะลูกค้าซื้อประกันน้ำท่วม ค่าย “นำสิน” พร้อมเคลมรถจมน้ำ
04/09/2015
จ่อคลอดประกันโลจิสติกส์
จ่อคลอดประกันโลจิสติกส์
04/09/2015
คปภ. เผยธุรกิจประกันภัยครึ่งแรกปี 58 โต ร้อยละ 2.25 คาดทั้งปีโตร้อยละ 4.73
คปภ. เผยธุรกิจประกันภัยครึ่งแรกปี 58 โต ร้อยละ 2.25 คาดทั้งปีโตร้อยละ 4.73
26/08/2015
บังคับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ต้องทำประกันภัย
บังคับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย ต้องทำประกันภัย
19/08/2015
คปภ. เพิ่มช่องทางการขาย พรบ. ผ่านร้านสะดวกซื้อ
คปภ. เพิ่มช่องทางการขาย พรบ. ผ่านร้านสะดวกซื้อ
19/08/2015
คปภ. ให้บริษัทประกันเร่งให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ เป็นการเร่งด่วน
คปภ. ให้บริษัทประกันเร่งให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ เป็นการเร่ง
28/07/2015
คปภ.ซึมไมโครอินชัวรันซ์ฝืด ยอดกรมธรรม์เติบโตแค่ครึ่ง
คปภ.ซึมไมโครอินชัวรันซ์ฝืด ยอดกรมธรรม์เติบโตแค่ครึ่ง
21/07/2015
ยอดกู้บ้านหดฉุดประกันอัคคีภัยวูบ แบงก์กัดฟันหั่นค่าเบี้ย 10% เจาะกลุ่มลูกค้าต่ออายุ
ยอดกู้บ้านหดฉุดประกันอัคคีภัยวูบ แบงก์กัดฟันหั่นค่าเบี้ย 10% เจาะกลุ่มลูกค้าต่ออายุ
21/07/2015
การประกันภัย อิสรภาพ สิทธิเสรีภาพของประชาชน
การ ประกันภัย อิสรภาพ ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัว สามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังกระทำความผิด
21/07/2015
คปภ. เร่งประชาสัมพันธ์ไมโครอินชัวรันส์ หวังครึ่งปีหลังเข้าเป้า
คปภ. เร่งประชาสัมพันธ์ไมโครอินชัวรันส์ หวังครึ่งปีหลังเข้าเป้า
17/07/2015
ปิดตำนาน 191 เบอร์โทรเรียกหาตำรวจ ใช้เลขสากล 911 แทน
ปิดตำนาน "191" เบอร์โทรเรียกหาตำรวจ ใช้เลขสากล "911" แทน
06/07/2015
เล็งทำประกันภัยผู้โดยสารรถไฟฟรี
เล็งทำประกันภัยผู้โดยสารรถไฟฟรี
22/06/2015
ส.ประกันส่งซิกบริษัทรับมือพอร์ตมอเตอร์หด
ส.ประกันส่งซิกบริษัทรับมือพอร์ตมอเตอร์หด
22/06/2015
บ.ประกันรับผิดชอบ อู่แอบซิ่งรถลูกค้าพังยับ
บ.ประกันรับผิดชอบ อู่แอบซิ่งรถลูกค้าพังยับ
22/06/2015
กำจัดอินเฮาส์โบรกเกอร์ โจทย์หินที่ คปภ.แก้ไม่ได้
กำจัดอินเฮาส์โบรกเกอร์ โจทย์หินที่ คปภ.แก้ไม่ได้
12/06/2015
คปภ. เผยไตรมาส 1 สินทรัพย์ธุรกิจประกันภัยโตร้อยละ 13.9
คปภ. เผยไตรมาส 1 สินทรัพย์ธุรกิจประกันภัยโตร้อยละ 13.9
09/06/2015
ประกันอ่วมเกินคาด ทั้งระบบโตไม่ถึงร้อยละ 1
ประกันอ่วมเกินคาด ทั้งระบบโตไม่ถึงร้อยละ 1
02/06/2015
ประกันปั้น อีเคลม จ่ายสินไหมอุบัติเหตุ และสุขภาพ
ประกันปั้น อี-เคลม จ่ายสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ
29/05/2015
พ.ร.บ.รถใหม่ขึ้นเบี้ยมอเตอร์ไซค์ 100 บาท เพิ่มเงินค่ารักษาเป็น 5 หมื่น-ตายได้ 5 แสน
พ.ร.บ.รถใหม่ขึ้นเบี้ยมอเตอร์ไซค์ 100 บาท เพิ่มเงินค่ารักษาเป็น 5 หมื่น-ตายได้ 5 แสน
29/05/2015
คปภ. เร่งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถช่วงสงกรานต์ ปี 58
คปภ. เร่งติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถช่วงสงกรานต์ ปี 58
29/05/2015
คปภ. จับมือ สปสช. ลงนาม MOU เชื่อมระบบ E-Claim ร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุนเมื่อประสบภัยจากรถ
คปภ. จับมือ สปสช. ลงนาม MOU เชื่อมระบบ E-Claim ร่วมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุนเมื่อประสบภัยจากรถ
27/05/2015
นำสินประกันภัย บุกเชียงรายรองรับAEC
นำสินประกันภัย บุกเชียงรายรองรับAEC