-การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
 • Invitation to shareholders to propose agendas for the 2019 Annual General Shareholder's Meeting.  
 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
 • Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2019.  
 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
 • Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2019.  
 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
 • Invitation to shareholders to propose agendas for the 2018 Annual General Shareholder's Meeting  
 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
 • Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2018.  
 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
 • Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2018.  
 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
 • Invitation to shareholders to propose agendas for the 2017 Annual General Shareholder's Meeting  
 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
 • Opportunity to propose persons to be nominated as director candidate in AGM 2017.  
 • ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อบริษัทตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
 • Invitation to Shareholders to submit questions to be replied in AGM 2017.  
 • ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  
 • Advice from shareholders and other stakeholders.  
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72  
 • Invitation to the Annual Genernal Meeting No.72  
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 71  
 • Invitation to the Annual Genernal Meeting No.71  
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70  
 • Invitation to the Annual Genernal Meeting No.70  
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69  
 • Invitation to the Annual Genernal Meeting No.69  
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68  
 • Invitation to Annual General Meeting No.68  
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67  
 • Invitation to Annual General Meeting No.67  
 • ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66  
 • Invitation to Annual General Meeting No.66  
หนังสือแจ้งมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72  
 • Minutes of the Annual General Meeting of Shareholder No.72  
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 71  
 • Minutes of the Annual General Meeting of Shareholder No.71  
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70  
 • Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.70  
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69  
 • Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.69  
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68  
 • Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.68  
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67  
 • Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.67  
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66  
 • Minutes of the Annual General Meeting of Shareholder No.66