ผลการดำเนินงาน

 • งบการเงิน ปี 2562

  ไตรมาส 3
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 1
 • Financial Report 2019

  Quarter 3
  Quarter 2
  Quarter 1
 • งบการเงิน ปี 2561

  ทั้งปี
  ไตรมาส 3
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 1
 • Financial Report 2018

  All
  Quarter 3
  Quarter 2
  Quarter 1
 • งบการเงิน ปี 2560

  ทั้งปี
  ไตรมาส 3
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 1
 • Financial Report 2017

  All
  Quarter 3
  Quarter 2
  Quarter 1
 • งบการเงิน ปี 2559

  ทั้งปี
  ไตรมาส 3
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 1
 • Financial Report 2016

  All
  Quarter 3
  Quarter 2
  Quarter 1
 • งบการเงิน ปี 2558

  ทั้งปี
  ไตรมาส 3
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 1
 • Financial Report 2015

  All
  Quarter 3
  Quarter 2
  Quarter 1
 • งบการเงิน ปี 2557

  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 3
  ไตรมาส 1
  ทั้งปี
 • Financial Report 2014

  Quarter 1
  Quarter 2
  Quarter 3
  All
 • งบการเงิน ปี 2556

  ไตรมาส 1
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 3
  ทั้งปี
 • Financial Report 2013

  Quarter 1
  Quarter 2
  Quarter 3
  All
 • งบการเงิน ปี 2555

  ไตรมาส 1
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 3
  ทั้งปี
 • Financial Report 2012

  Quarter 1
  Quarter 2
  Quarter 3
  All
 • งบการเงิน ปี 2554

  ไตรมาส 1
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 3
  ทั้งปี
 • Financial Report 2011

  Quarter 1
  Quarter 2
  Quarter 3
  All
 • งบการเงิน ปี 2553

  ไตรมาส 1
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 3
  ทั้งปี
 • Financial Report 2010

  Quarter 1
  Quarter 2
  Quarter 3
  All
 • ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2562

  ไตรมาส 3
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 1
 • ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2561

  ทั้งปี
  ไตรมาส 3
  ไตรมาส 2 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
  ไตรมาส 1 (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 1
 • ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2560

  ทั้งปี (ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
  ทั้งปี
  ไตรมาส 3
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 1
 • ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2559

  ไตรมาส 1
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 3
  ทั้งปี
 • ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2558

  ไตรมาส 1
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 3
  ทั้งปี
 • ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2557

  ไตรมาส 1
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 3
  ทั้งปี
 • ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2556

  ไตรมาส 1
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 3
  ทั้งปี
 • ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการให้บริการ (แบบ ปผว.1) ปี 2555

  ไตรมาส 1
  ไตรมาส 2
  ไตรมาส 3
  ทั้งปี