โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559