โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 11 กันยายน 2561