การถือหุ้นของผู้บริหารบริษัท

การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 

ชื่อ - นามสกุล จำนวนหุ้น ณ วันที่ 1 ม.ค. 59 จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ 415,289 162,189
คู่สมรส นายสมบุญ  ฟูศรีบุญ
150 80,150
นางสาว รัตนา เจริญชัยพงศ์ 259,707 259,707
นาย เลิศชาย ประภาศิริรัตน์ - -
นาย เผด็จ ดอกจันทน์ - -
นาย วิชิต เจริญชัยพงศ์ 131,000 131,000
นายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์ 153,170 76,670
คู่สมรส นายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์ - 77,000
นาย ธีระ ตรุษสาท - -
นาง กมลภรณ์  ชินธรรมมิตร
100,750 100,750

 

       หมายเหตุ

       1/ การถือหุ้นทางอ้อมของผู้บริหาร หมายถึง การถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามในมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

       2/ ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้อำนวยการลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป