การถือครองหุ้นของผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

ชื่อ - นามสกุล จำนวนหุ้น ณ วันที่ 1 ม.ค. 61 จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ 162,189 13,189
คู่สมรส นายสมบุญ  ฟูศรีบุญ
80,150 230,150
นาย เผด็จ ดอกจันทน์ - -
นาย วิชิต เจริญชัยพงศ์ 131,000 131,000
นายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์ 76,670 76,670
คู่สมรส นายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์ 77,000 77,000
นายพงษ์พิสิษฐ  กฤษณเกษตร - -
คู่สมรส นายพงษ์พิสิษฐ  กฤษณเกษตร
- -
นายพิริยะ  กลับวิหค - -
คู่สมรส นายพิริยะ  กลับวิหค - -
นาย ธีระ ตรุษสาท - -
นาง กมลภรณ์  ชินธรรมมิตร
100,750 100,750

 

       หมายเหตุ

       1/ การถือหุ้นทางอ้อมของผู้บริหาร หมายถึง การถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามในมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

       2/ ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้อำนวยการลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป