การถือหุ้นของกรรมการบริษัท

 

การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 

ชื่อ - นามสกุล

จำนวนหุ้น

ณ วันที่ 1 ม.ค. 59

จำนวนหุ้น ณ วันที่

31 ธ.ค. 59

นาย สันต์ โชติพฤกษ์ - -

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ

415,289 162,189
คู่สมรส นายสมบุญ  ฟูศรีบุญ
150 80,150
นาย วิฑูรย์ พัฒนรัชต์ 7,030 7,030
คู่สมรส นายวิฑูรย์  พัฒนรัชต์
150 150
นางสาว รัตนา เจริญชัยพงศ์ 259,707 259,707
นางสาว สุมาลี เจริญชัยพงศ์ 221,758 221,758
นาย ไพรัช เจริญชัยพงศ์ 37,500 37,500
นาย ยงยุทธ ผู้สันติ 1,740 1,740
นาย นภดล พุฒรังษี - -
นาย มาว อ่อง ทุน - -
นาย สมบัติ พูถาวรวงศ์ - -
ดร. โชติมา พัวศิริ 76,520 76,520
นาง พรพรรณ ตันอริยกุล 34,550 34,550

 

          หมายเหตุ  การถือหุ้นทางอ้อมของกรรมการ หมายถึง การถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามในมาตรา 258

    ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ