การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

ชื่อ - นามสกุล

จำนวนหุ้น

ณ วันที่ 1 ม.ค. 61

จำนวนหุ้น ณ วันที่

31 ธ.ค. 61

นายยงยุทธ  ผู้สันติ
1,740 1,740

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ

162,189 13,189
คู่สมรส นายสมบุญ  ฟูศรีบุญ
80,150 230,150
นาย วิฑูรย์ พัฒนรัชต์ 7,030 7,030
คู่สมรส นายวิฑูรย์  พัฒนรัชต์
150 150
นาย ไพรัช เจริญชัยพงศ์ 37,500 37,500
นาย นภดล  พุฒรังษี - -
นาย มาว อ่อง ทุน - -
นาย สมบัติ พูถาวรวงศ์ - -
นาง พรพรรณ ตันอริยกุล 34,550 34,550
นายวิชิต  เจริญชัยพงศ์ 131,000 131,000
นายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์ 76,670 76,670
คู่สมรสของ นายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์ 77,000 77,000
นางกมลภรณ์  ชินธรรมมิตร 100,750 100,750
นายเปรมจิต  วิเศษแพทยา
- -

 

          หมายเหตุ  การถือหุ้นทางอ้อมของกรรมการ หมายถึง การถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามในมาตรา 258

    ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ