10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 11 กันยายน 2560

10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่  11 กันยายน 2560

 

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด 1/ 3,996,710 28.75%
2 บริษัท พกกิม จำกัด 2/ 2,398,027 17.25%
3 ครอบครัวเจริญชัยพงศ์, เชิญรุ่งโรจน์ และฟูศรีบุญ 2,466,480 17.74%
  นางสาวศรีรัตนา  เจริญชัยพงศ์
336,058 2.42%
  นางสาวรัตนา  เจริญชัยพงศ์ 259,707 1.87%
  นางสาวสุมาลี  เจริญชัยพงศ์ 221,058 1.59%
  นายสมบุญ  ฟูศรีบุญ 162,189 1.17%
  นางกาญจนา  เชิญรุ่งโรจน์ 149,428 1.08%
  อื่นๆ 1,375,540 9.90%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
1,064,300 7.66%
5 Miss Lillian Fu 300,000 2.16%
6 นางวารุณี  อาภานุทัต 200,000 1.44%
7 นายสันติ  เสร็จสวัสดิ์ 121,000 0.87%
8 นางธิดารัตน์  อรุณวิไลรัตน์ 106,700 0.77%
9 นางกมลภรณ์  ชินธรรมมิตร 100,750 0.73%
10 นางสาวเกศรินทร์  อรุณวิไลรัตน์ 100,000 0.72%
  รวมทั้งสิ้น 10,891,467 78.36%

 

      หมายเหตุ

      1/ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจ Holding Company มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

 จำนวนหุ้น (หุ้น)

 สัดส่วนการถือหุ้น

  1  

ครอบครัวเจริญชัยพงศ์, เชิญรุ่งโรจน์ และฟูศรีบุญ    

 24,948

 71.28%

2

อื่นๆ

 10,052

28.72%

 

 รวม

 35,000

 100.00%

 

     

      2/ บริษัท พกกิม จำกัด ประกอบธุรกิจ Holding Company มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

 

                    รายชื่อผู้ถือหุ้น                   

 จำนวนหุ้น (หุ้น)

 สัดส่วนการถือหุ้น

ครอบครัวเจริญชัยพงศ์, เชิญรุ่งโรจน์ และฟูศรีบุญ

250,000

100.00%