10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ 13 มีนาคม 2562

10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่  13 มีนาคม 2562

 

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด 1/ 3,996,710 28.75%
2 บริษัท พกกิม จำกัด 2/ 2,398,027 17.25%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,082,500 7.79%
4 นางสาวศรีรัตนา  เจริญชัยพงศ์
349,229 2.51%
5 Miss Lillian Fu 300,000 2.16%
6 นางวารุณี  อาภานุทัต 295,500 2.13%
 7 นางสาวรัตนา  เจริญชัยพงศ์ 259,707 1.87%
 8 นางลักษณา  ฟูศรีบุญ 230,150 1.66%
 9 นางสาวสุมาลี  เจริญชัยพงศ์ 221,058 1.59%
10 นางกาญจนา  เชิญรุ่งโรจน์
149,428 1.07%
  รวมทั้งสิ้น 9,282,309 66.78%

 

      หมายเหตุ

      1/ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจ Holding Company มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

 จำนวนหุ้น (หุ้น)

 สัดส่วนการถือหุ้น

  1  

ครอบครัวเจริญชัยพงศ์, เชิญรุ่งโรจน์ และฟูศรีบุญ    

 24,948

 71.28%

2

อื่นๆ

 10,052

28.72%

 

 รวม

 35,000

 100.00%

 

     

      2/ บริษัท พกกิม จำกัด ประกอบธุรกิจ Holding Company มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

 

                    รายชื่อผู้ถือหุ้น                   

 จำนวนหุ้น (หุ้น)

 สัดส่วนการถือหุ้น

ครอบครัวเจริญชัยพงศ์, เชิญรุ่งโรจน์ และฟูศรีบุญ

250,000

100.00%