คำถามที่พบบ่อย

หมวด

ประกันภัยรถยนต์

 • การประกันภัยรถยนต์ มีกี่ประเภท แต่ละประเภทให้ความคุ้มครองอย่างไร

  การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก

  1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า ประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

  การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า การประกันภัยตาม พ... เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ..2535 ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

   

  ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
  (ไม่เกิน)
  1 ค่าเสียหายเบื้องต้น

  1.1 ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) 30,000 บาท/คน
  1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลาภาพถาวร 35,000 บาท/คน
  1.3 ค่าเสียหายเบื้องต้น สูงสุด (1.1 รวมข้อ 1.2) 65,000 บาท/คน
  2 ความรับผิดต่อผู้ประสบภัย

  2.1 ค่ารักษาพยาบาล (จ่ายตามจริง) 80,000 บาท/คน
  2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท/คน
  2.3 สูญเสียอวัยวะ
  บาท/คน

  2.3.1 สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งข้อเท้า หรือขา หรือสายตา(ตาบอด) อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป 300,000 บาท/คน

  2.3.2 สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งข้อเท้า หรือขา หรือสายตา(ตาบอด) หรือหูหนวกเป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์  จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด 250,000 บาท/คน

  2.3.3 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว 200,000 บาท/คน
  2.4 ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท/คน
  2.5 จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับรายการข้อ 2.1,2.2,23 และ 2.4 รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท/คน
  2.6 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง  (ไม่เกิน) 5,000,000 บาท/ครั้ง
  2.7 วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง           10,000,000 บาท/ครั้ง

   

  2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ : เป็นการประกันภัยที่กฎหมายไม่ได้บังคับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เห็นถึงความเสี่ยงภัย และต้องการที่จะกระจายความเสี่ยงออก  ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามความต้องการเพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่ได้จาก พ... โดย แบ่งออกเป็นดังนี้

   

 • ประกันภัยประเภท 1 ให้ความคุ้มครองรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หรือไม่

       บริษัทให้ความคุ้มครอง โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้ทราบโดยการระบุลงในใบคำขอเอาประกันภัยว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างในขณะขอทำประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงาน หรือศูนย์จำหน่าย เท่านั้น

 • กรณีรถติดตั้งแก๊สรับประกันหรือไม่ ?

  --- รถติดตั้งแก๊สรับประกันปกติแต่ต้องเพิ่มทุนประกัน โดยที่นำราคาติดตั้งแก๊ส x 80% และ+เข้ากับทุนประกัน พร้อมระบุที่ช่อง อุปกรณ์ตกแต่งด้วยว่าติดตั้งแก๊ส NGV หรือ LPG (ราคาติดตั้งไม่เกิน 13,000 บาทไม่ต้องเพิ่มทุน)

 • เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์รถ ความคุ้มครองจากกรมธรรม์จะยังคงอยู่หรือไม่

        เมื่อผู้เอาประกันรถยนต์โอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นี้ และบริษัท ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบ ตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่ ในกรณี เป็นการทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัย อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์

 • ถ้าหยุดใช้รถ จะขอคืนเบี้ยฯประกันได้หรือไม่

       ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งการหยุดใช้รถยนต์ เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทผู้ประกันภัยได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ (เช่นกรณีต้องเดินทางไปต่างประเทศ เป็นเวลานานการคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน)

  ไม่คืนเบี้ยประกันภัยจากการหยุดใช้รถในกรณี หยุดการใช้รถระหว่างการซ่อมแซม หรือ หยุดการใช้รถน้อยกว่า 30 วัน 

 • ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ Deductible คืออะไร?

  จำนวนเงิน (จำนวนหนึ่ง) ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหาย

 • ขั้นตอนการจัดซ่อมรถที่ได้รับความเสียหาย

  1. บริษัทฯ จะซ่อมรถของท่านโดยอู่มาตรฐานที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ
  2. ก่อนนำรถเข้าซ่อมให้ท่านนำสิ่งของมีค่าออกจากรถ และตรวจรายการที่จะซ่อมว่าถูกต้องหรือไม่
  3. เมื่ออู่ซ่อมรถเสร็จแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนรับรถ หากพบว่าไม่เรียบร้อย หรือไม่ตรงตามรายการที่เสียหาย ให้ท่านแจ้งบริษัทฯทราบในทันที