คำถามที่พบบ่อย

หมวด

ประกันอัคคีภัย

 • กรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง ยังคงต้องเข้าสำรวจความเสียหายตามกระบวนการปกติใช่หรือไม่?

  (1) ในกรณีน้ำท่วม ไม่จำเป็น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่สามารถประเมินด้วยสายตาว่าท่วมทั้งหลัง

  (2) ในกรณีอื่น ๆ ยังคงสำรวจได้เหมือนเดิมเพราะจำนวนบ้านเสียหายไม่มาก

 • ในกรณีที่มีการขยายความคุ้มครองภัยเพิ่มเติมในหมวดที่ 1 จะต้องแนบเอกสารแนบท้ายภัยต่าง ๆ ไปด้วยหรือไม่?

       ให้ใช้ อค. เอกสารแนบท้าย

 • กรณีที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วม มีการจ่ายค่าใช้จ่ายให้ผู้เอาประกันไป ค่าใช้จ่ายนั้นจะถูกนำมาหักออกจากจำนวนเงินเอาประกันในหมวดที่ 2 หรือไม่?

       จำนวนเงินเอาประกันต่อสถานที่สำหรับน้ำท่วมจะลดลงในขณะที่ภัยอื่นยังคงเหมือนเดิม

 • กรมธรรม์มีการเปลี่ยนแปลงความคุ้มครอง จะนำเงื่อนไขแบบเก่าหรือแบบใหม่มาคิดค่าสินไหมทดแทน?

       ให้ยกเลิกแล้วทำใหม่ เพราะมิฉะนั้น กรมธรรม์เดิมก็มีผลบังคับใช้ต่อไป

 • ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ Deductible คืออะไร?

  จำนวนเงิน (จำนวนหนึ่ง) ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหาย