คำถามที่พบบ่อย

หมวด

ประกันภัยขนส่งสินค้า

 • ในกรณีที่สินค้าเสียหาย จ่ายค่าสินไหมอย่างไร?

  บริษัท ฯ พิจารณาจ่ายตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะเกิดความเสียหาย และไม่เกินทุนประกันภัย (ในกรณีที่ทำทุนประกันภัย เท่ากับมูลค่าของสินค้าในการขนส่งเที่ยวนั้นๆ

 • ทำทุนประกันสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าสินค้าได้หรือไม่

  ผู้เอาประกันสามารถทำต่ำกว่ามูลค่าสินค้าได้ แต่ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับความเสี่ยงภัยเอง ( Self Insured) โดยหากเกิดความเสียหาย บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหม จากจำนวนที่เอาประกันต่อมูลค่าที่แท้จริงในการขนส่งเที่ยวนั้น

 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่งไม่รับประกันภัยสินค้าอะไรบ้าง

  สินค้าที่ไม่รับประกันภัยมีดังนี้

  1. สัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิด

  2. สินค้าส่งคืน (สินค้าประเภทอาหารกระป๋อง)

  3. อัญมณี เพชร พลอย ทองคำ

  4. สินค้าผิดกฎหมาย

  5. สินค้าประเภท วัตถุโบราณ

  6. สินค้าประเภทยางพารา

 • ถ้าต้องการทำประกันภัยขนส่งสินค้าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

       กรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันของแต่ละประเภทประกันภัย พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการทำประกันภัย

  1. Invoice

  2. Bill of Lading

  3. Letter of Credit

  4. Packing List

 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่งเช่น?

  การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล 
  การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

 • ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ Deductible คืออะไร?

  จำนวนเงิน (จำนวนหนึ่ง) ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ในกรณีที่มีการเรียกร้องความเสียหาย