คำถามที่พบบ่อย

หมวด

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 • ใครบ้างที่สามารถซื้อประกันเดินทาง?

       คนไทยหรือผู้ที่มีภูมิลำเนาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือคนไทยที่ย้ายภูมิลำเนาไปอาศัยอยู่ต่างประเทศที่มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:-
  -
  ใบอนุญาติทำงานต่างประเทศ

  -
  วีซ่าแบบเกษียณอายุ

  -
  วีซ่าแบบ
  Annual Multiple Entry Visa

 • ถ้ามีการเดินทางกลับก่อนกำหนดจะได้รับเงินคืนบางส่วนหรือไม่?

       ทางเราไม่มีการคืนเงินค่าเบี้ยประกันให้กับผู้ถือกรมธรรม์ที่ได้ขอยกเลิกความคุ้มครองหลังจากที่ได้เริ่มความคุ้มครองไปแล้ว

 • ระยะเวลาการประกันภัยของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นอย่างไร?

       ระยะเวลาการประกันภัยเป็นแบบปีต่อปี ต่ออายุโดยอัตโนมัติ เพียงท่านชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ file & use

 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง และครอบคลุมอาณาเขตแค่ไหน?

       การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ โดยบริษัทให้ความคุ้มครองจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

 • ผู้ที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพจำเป็นต้องตรวจสุขภาพหรือไม่และต้องมีอายุเท่าไร?

  แบบประกันสุขภาพของบริษัทฯ กำหนดให้ผู้ซื้อกรมธรรม์  (ผู้เอาประกันภัย) ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-55 ปี

 • ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเช่น?

  การประกันภัยสุขภาพ
  ความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาหรือประสงค์จะให้เกิดขึ้น แต่บางครั้งเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ท่านสามารถวางใจได้ว่า
  ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี โดยไม่ต้องกังวลถึงภาระค่าใช้จ่ายในภายหลัง หากมีเหตุที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับท่าน

  การประกันสุขภาพเป็นแผนกหนึ่งใน บมจ.นำสินประกันภัย ซึ่งบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพบุคลากรของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
  และความชำนาญในตลาดของการประกันสุขภาพมากกว่า 30 ปี ซึ่งท่านจะได้รับการให้บริการอย่างดีที่สุด

  นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ทั้งแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล
  และประกันสุขภาพกลุ่ม ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ไม่ว่าท่านจะได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ หรือ
  เจ็บป่วยเพราะโรคภัยไข้เจ็บ