คำถามที่พบบ่อย

หมวด

ร้องทุกข์เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน

 • หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน

  หากท่านต้องการร้องทุกข์เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน โปรดติดต่อ

  1. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่ีอ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

    โทร : 0 2911 4488 , 0 2911 4567 หรือที่สาขาต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค

  2. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ NSI Call Center โทร : 0 2017 3333

  3. เว็ปไซท์บริษัท www.namsengins.co.th กดที่นี่เพื่อกรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน

  4. หรือติดต่อ คุณประสงค์  ลีฬกาญจนากุล โทร : 0 2911 4488 ต่อ 457 โทรสาร : 0 2911 4488 ต่อ 477

  แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน ร.ร.001

  แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน ร.ร.002