คำถามที่พบบ่อย

หมวด

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

 • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

  1. หากมีผู้บาดเจ็บให้ดำเนินการส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าทำการรักษาที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
  2. แจ้งเหตุให้บริษัททราบทันทีเพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ โทร. 02-911-4488 

 • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีเป็นฝ่ายถูก

  1. ควรรีบจดทะเบียนรถคู่กรณี ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขับขี่คู่กรณี และเจ้าของรถคู่กรณี (กรณีที่ผู้ขับขี่รถคู่กรณีไม่ได้เป็นผู้ขับขี่เอง)
  2. ทำบันทึกยอมรับผิดของคู่กรณี
  3. ควรจดชื่อ ที่อยู่ ของพยานในที่เกิดเหตุเอาไว้
  4. หากตกลงกันได้ ให้แยกย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุมิให้กีดขวางทางจราจร
  5. หากตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจและแจ้งเหตุให้บริษัทฯทราบทันที

 • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีเป็นฝ่ายผิด

  1. ให้ท่านเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์แก่คู่กรณีโดยทันที
  2. หากตกลงกันได้ ให้แยกย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุมิให้กีดขวางทางจราจร
  3. หากตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจและแจ้งเหตุให้บริษัทฯทราบทันที
  4. รีบแจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที

 • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีไม่ทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุทราบทันที
  2. อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ
  3. แจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีเพื่อออกสำรวจอุบัติเหตุ

 • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีอื่นๆ

  กรณีมีผู้ประสบภัยจากรถ พรบ. (ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต)

  1. นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิกที่ใกล้ และสะดวกที่สุด เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว

  2. จดหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อบริษัทประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์จากเครื่องหมายแสดงการประกันภัย พ.ร.บ. ของรถคู่กรณี
  3. แจ้งเหตุให้ตำรวจทราบ
  4. แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้น หรือกรณีไม่มีบริษัทประกันภัยในพื้นที่ ให้แจ้งเหตุที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
  5. ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ หรืออาจมอบอำนาจให้สถานพยาบาลขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแทนก็ได้ (ท่านต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดเหตุ)
  6. กรณีไม่สามารถจำหมายเลขทะเบียนรถที่เฉี่ยวชนได้ ให้ผู้บาดเจ็บนำเอกสาร (ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ และบัตรประจำตัวประชาชน) ไปติดต่อขอรับค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งตั้งอยู่สำนักงานประกันภัยจังหวัดในแต่ละจังหวัด

   

  กรณีรถถูกชนแล้วหลบหนี
  1. รีบจดหมายเลขทะเบียน และรูปพรรณสัณฐาน (ยี่ห้อ รุ่น สี และลักษณะพิเศษอื่นๆ) ของรถยนต์คันที่หลบหนี เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไป
  2. ควรจดชื่อที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุเอาไว้
  3. คัดประจำวันที่แจ้งความไว้ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทฯ


  กรณีรถถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึด
         ควรติดต่อกับพนักงานสอบสวน (ร้อยเวรเจ้าของสำนวน) เพื่อให้ตรวจสอบสิ่งของที่มีค่าอยู่ภายในรถยนต์เพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน และติดต่อบริษัทฯในทันทีเพื่อดำเนินการต่อไป


  กรณีรถประกันภัยสูญหาย
  1. โทรแจ้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ปจร.ศปก.น.) โทรศัพท์. (02) 245-6951 โทรสาร. (02) 245-9059
  2. แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบเพื่อตรวจสอบอุบัติเหตุทันที
  3. แจ้งความพนักงานสอบสวน
  4. คัดสำเนาบันทึกประจำวัน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และหลักฐานการแจ้งอายัดรถให้บริษัทฯ

  5. บริษัทฯจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 45 วัน นับแต่วันที่รถประกันภัยสูญหาย และแจ้งความร้องทุกข์แล้ว

 • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ สำหรับประกันภัยอื่นๆ

  1. รีบดำเนินการแจ้งความเสียหายให้บริษัทฯ ทราบทันที โดยแจ้งทางโทรศัพท์, โทรสาร พร้อมทั้งระบุชื่อของท่านหรือ บุคคลผู้ประสานงานที่ต้องการให้บริษัทฯติดต่อ
  2. ดำเนินการบรรเทาทรัพย์สินที่กำลังได้รับความเสียหายไม่ให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น
  3. กรณีทรัพย์สินเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก ให้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
  4. เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของบริษัทประกันภัยในการตรวจสอบสภาพความเสียหาย