คำถามที่พบบ่อย

หมวด

วิธีการปฏิบัติเมื่อรถเกิดเหตุ

 • ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเมื่อรถเกิดเหตุกรณีจำเป็นต้องมีการสำรวจภัย

  1. แจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อเกิดภัย

  2. แจ้งรายละเอียดให้บริษัททราบดังนี้

     2.1 หมายเลขทะเบียนรถและยี่ห้อรถ

     2.2 หมายเลขกรมธรรม์

     2.3 หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ หรือของผู้แจ้ง

     2.4 ลักษณะการเกิดเหตุ

     2.5 สถานที่เกิดเหตุ

     2.6 สถานที่นัดหมาย

   

  3.แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ เว้นแต่สามารถตกลงกันได้และเป็นกรณีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

  4.ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถเว้นแต่ทำตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือมีความจำเป็นแต่ได้ถ่ายรูปเอาไว้และคู่กรณีให้ความยินยอมและได้มีการจัดทำแผนที่เกิดเหตุ ลงลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้อง

  5.ไม่ควรตกลงค่าเสียหายใดๆ ด้วยตนเอง

  6.บริษัทจะดำเนินการดังนี้

     6.1 จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจภัย ณ ที่เกิดเหตุหรือที่นัดหมาย

     6.2 ตรวจสอบความรับผิดตามกฏหมาย

     6.3 ตรวจสอบความรับผิดชอบตามกรมธรรม์

     6.4 ออกใบรับแจ้งเหตุ หรือใบตรวจสอบรายการความเสียหายให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ติดต่อกับบริษัทต่อไป


  ข้อพึงปฏิบัติ

  หากมีผู้บาดเจ็บให้รีบส่งผู้บาดเจ็บไปยังสถานพยาบาลในทันทีและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ เพื่อป้องกันความผิดฐานหลบหนีและเมื่อส่งผู้บาดเจ็บให้สถานพยาบาลแล้วให้กลับไปยังที่เกิดเหตุหรือสถานีตำรวจตามที่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้

   

   

 • ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเมื่อรถเกิดเหตุกรณีไม่จำเป็นต้องมีการสำรวจภัย

   

  1. แจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อเกิดภัย

  2. แจ้งรายละเอียดให้บริษัททราบดังนี้

     2.1 หมายเลขทะเบียนรถและยี่ห้อรถ

     2.2 หมายเลขกรมธรรม์

     2.3 หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เอาประกันหรือของผู้แจ้ง

     2.4 ลักษณะการเกิดเหตุ

     2.5 สถานที่เกิดเหตุ

     2.6 วันเวลาเกิดเหตุ

  3. ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทตามที่ได้ระบุเอาไว้

  4. บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7-15 วันนับแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน

   

 • ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีเป็นฝ่ายผิด

  1.ให้ถ่ายรูปลักษณะการเกิดเหตุความเสียหาย (ถ้าทำได้) หรือจัดทำแผนที่และระบุความเสียหายก่อนแยก 

    ย้ายรถในกรณีสามารถตกลงกันได้

  2.ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และไม่ควรเคลื่อนย้ายรถจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  3.แจ้งบริษัททราบเพื่อดำเนินการต่อไป

   

   

 • ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีเป็นฝ่ายถูก

  1.ถ่ายรูปลักษณะการเกิดเหตุและความเสียหาย (ถ้าทำได้)

  2.หากคู่กรณียอมรับผิดให้ทำบันทึกให้คู่กรณีลงลายมือชื่อไว้ โดยระบุความเสียหาย

  3.ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ ยกเว้นแต่คู่กรณียอมรับผิด และทำหนังสือยอมรับผิดไว้แล้ว

  4.หากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  5.แจ้งบริษัททราบเพื่อดำเนินการต่อไป

 • ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีไม่ทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดหรือถูก

  1.ถ่ายรูปลักษณะการเกิดเหตุและความเสียหาย (ถ้าทำได้)

  2.อย่าเคลื่อนย้ายรถจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  3.แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  4.แจ้งบริษัททราบเพื่อดำเนินการต่อไป

 • ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีรถสูญหาย

  1.แจ้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ โทร.1192

  2.แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนในทันที

  3.แจ้งบริษัททราบเพื่อดำเนินการต่อไป

 • ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ กรณีอื่นๆ

  กรณีมีผู้ประสบภัยจากรถ พรบ. (ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต)

  1. นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิกที่ใกล้ และสะดวกที่สุด เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว

  2. จดหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อบริษัทประกันภัย หมายเลขกรมธรรม์จากเครื่องหมายแสดงการประกันภัย พ.ร.บ. ของรถคู่กรณี
  3. แจ้งเหตุให้ตำรวจทราบ
  4. แจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้น หรือกรณีไม่มีบริษัทประกันภัยในพื้นที่ ให้แจ้งเหตุที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
  5. ติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ หรืออาจมอบอำนาจให้สถานพยาบาลขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแทนก็ได้ (ท่านต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วันนับแต่วันเกิดเหตุ)
  6. กรณีไม่สามารถจำหมายเลขทะเบียนรถที่เฉี่ยวชนได้ ให้ผู้บาดเจ็บนำเอกสาร (ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ และบัตรประจำตัวประชาชน) ไปติดต่อขอรับค่าเสียหายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งตั้งอยู่สำนักงานประกันภัยจังหวัดในแต่ละจังหวัด

  กรณีรถถูกชนแล้วหลบหนี
  1. รีบจดหมายเลขทะเบียน และรูปพรรณสัณฐาน (ยี่ห้อ รุ่น สี และลักษณะพิเศษอื่นๆ) ของรถยนต์คันที่หลบหนี เพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไป
  2. ควรจดชื่อที่อยู่ของพยานในที่เกิดเหตุเอาไว้
  3. คัดประจำวันที่แจ้งความไว้ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทฯ


  กรณีรถถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึด
         ควรติดต่อกับพนักงานสอบสวน (ร้อยเวรเจ้าของสำนวน) เพื่อให้ตรวจสอบสิ่งของที่มีค่าอยู่ภายในรถยนต์เพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน และติดต่อบริษัทฯในทันทีเพื่อดำเนินการต่อไป

 • ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ สำหรับประกันภัยอื่นๆ

  1. รีบดำเนินการแจ้งความเสียหายให้บริษัทฯ ทราบทันที โดยแจ้งทางโทรศัพท์, โทรสาร พร้อมทั้งระบุชื่อของท่านหรือ บุคคลผู้ประสานงานที่ต้องการให้บริษัทฯติดต่อ
  2. ดำเนินการบรรเทาทรัพย์สินที่กำลังได้รับความเสียหายไม่ให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น
  3. กรณีทรัพย์สินเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก ให้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
  4. เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของบริษัทประกันภัยในการตรวจสอบสภาพความเสียหาย