คำถามที่พบบ่อย

หมวด

การขอรับค่าสินไหม

 • ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมรถยนต์

  กรณีรถยนต์

   

  1)  ช่องทางติดต่อบริษัท

     1.1 ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่บริษัท หรือ ณ สาขาของบริษัทฯ

     1.2 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึงฝ่ายสินไหมรถยนต์ บมจ.นำสินประกันภัย เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี

  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


  2)  ระยะเวลาการจ่ายเงิน

     เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในระยะเวลาดังนี้

     2.1 ภายใน 7 วัน กรณีเป็นการจ่ายตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

     2.2 ภายใน 15 วัน กรณีเป็นกรมธรรม์ภาคสมัครใจ


  3)  วิธีการจ่าย

     ผู้ขอรับค่าสินไหมทดแทนสามารถขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าสินทดแทนด้วยวิธีดังนี้

     3.1 มารับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับ ณ สำนักงานของบริษัทฯ หรือสาขาของบริษัท

     3.2 ส่งเช็คไปให้

     3.3 โอนเงินเข้าบัญชีของผู้เสียหายหรือทายาทตามที่ระบุในคำร้องขอ

   

    • เอกสารประกอบการเรียกร้อง การประกันภัยรถยนต์

  1)   เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน

     1.1 กรณีบาดเจ็บ

        1.1.1 ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล

        1.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือทะเบียนบ้าน

     1.2 กรณีทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ

        1.2.1 ใบรับรองแพทย์หรือความเห็นของแพทย์หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็นผู้ประสบภัย ซึ่งทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ

        1.2.2 สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้รับความเสียหายจากการประสบภัยจากรถ 

   

  2)  กรณีเสียชีวิต

     2.1 สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือ สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบ สำคัญประจำตัวตนต่างด้าวของผู้ประสบภัย

     2.2 สำเนาใบมรณบัตร

     2.3 สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน

     2.4 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของทายาท

     2.5 เอกสารอื่น ๆ เช่นหนังสือแสดงว่าเป็นทายาทโดยธรรม


  3)  กรณีผู้ประสบภัยมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้เรียกร้องหรือยื่นเอกสารแทน

     3.1 หนังสือมอบอำนาจ

     3.2 สำเนาบัตรประจำตัวหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบ


  4)  กรณีเบิกค่าชดเชยการเป็นคนไข้ใน

     4.1 ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ป่วยใน

     4.2 สำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นของผู้ประสบภัย


  5)  การเรียกร้องค่าเสียหายของรถยนต์หรือทรัพย์สินของคู่กรณี

     5.1 สำเนาทะเบียนรถหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

     5.2 สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเช่า หรือสัญญาซื้อขาย (กรณีมีการโอนกรรมสิทธิ์ของรถหรือทรัพย์สิน)

     5.3 หนังสือให้ความยินยอมรับค่าสินไหมทดแทนหรือหนังสือสละสิทธิ์การรับเงินจากบริษัท ซึ่งให้เช่าซื้อ กรณีรถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิงและรถยังติดภาระเช่าซื้อ

     5.4 สำเนาบัตรประจำตัว หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้

     5.5 กรณีผู้เสียหายเป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียน

     5.6 หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้เสียหายมอบหมายให้ผู้อื่นติดต่อแทน


  6)  การขอรับค่าสินไหมทดแทน กรณีรถคันเอาประกันภัยจัดซ่อมเอง

     6.1 เอกสารแสดงการตกลงค่าซ่อม

     6.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม

     6.3 ภาพถ่ายซึ่งแสดงว่ารถยนต์คันเอาประกันภัย ได้จัดซ่อมเสร็จแล้ว

     6.4 คำร้องขอรับเงินค่าสินไหมทดแทน

     6.5 หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

 • ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ


  1. รีบดำเนินการแจ้งความเสียหายให้บริษัทฯ ทราบทันที โดยแจ้งทางโทรศัพท์, โทรสาร พร้อมทั้ง ระบุชื่อของท่านหรือ บุคคลผู้ประสานงานที่ต้องการให้บริษัทฯ ติดต่อ
  2. ดำเนินการบรรเทาทรัพย์สินที่กำลังได้รับความเสียหายไม่ให้ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น
  3. ในกรณีทรัพย์สินเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เพื่อเป็นหลักฐาน
  4. เก็บรักษาทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของบริษัทประกันภัยในการตรวจสอบสภาพความเสียหาย
  5. ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมมายังบริษัทฯ
  6. บริษัทฯ ดำเนินการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ภายใน 5 วันทำการในกรณีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
  7. บริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน พร้อมหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  8. ผู้เอาประกันภัยลงนามยืนยันในหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทน และส่งกลับมายังบริษัท
  9. เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือยืนยันตกลงค่าสินไหมทดแทนและเอกสารประกอบครบถ้วนแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เรียกร้องภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารดังกล่าว

   

 • เอกสารประกอบการเรียกร้อง การประกันอัคคีภัยและการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน


  1. หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย
  2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย
  3. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมของผู้รับเหมา
  4. ภาพถ่ายความเสียหาย
  5. บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่
  6. สำเนาโฉนดที่ดิน
  7. ใบเสร็จรับเงินในการซ่อมแซม ภายหลังตกลงยอมรับตามใบเสนอราคา
  8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทร้องขอ

 • เอกสารประกอบการเรียกร้อง การประกันการขนส่งสินค้าภายในประเทศและการประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง

  1. หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย
  2. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
  3. ใบกำกับสินค้า ( INVOICE ) / ใบตราส่ง ( B/L ) / Letter of Credit / ใบแสดงรายการหีบห่อ ( Packing List ) / ใบรับขนสินค้า ( Delivery Order )
  4. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสินค้า กรณีกรมธรรม์ประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง
  5. หลักฐานการบันทึกความเสียหายเมื่อรับสินค้า
  6. หลักฐานการชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของสินค้า กรณีกรมธรรม์ประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง
  7. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ ร้องขอ

 • เอกสารประกอบการเรียกร้อง การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

   แบ่งออกเป็น 3 กรณี

  1. กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
       1.1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
       1.2. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)
       1.3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
       1.4. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี (กรณีถูกทำาร้ายร่างกาย)
       1.5. ใบแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  2. กรณีทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะและสายตา
       2.1. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ หรือสำเนา) กรณีที่มีการทำประกันภัยหลายแห่ง
       2.2. ประวัติการรักษา
       2.3. หนังสือรับรองความพิการ (ถ้ามี), ภาพถ่าย
       2.4. สำเนาบันทึกประจำวันตำารวจ
       2.5. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย
       2.6. ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  3. กรณีเสียชีวิต
       3.1. สำเนาใบมรณะบัตร
       3.2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
       3.3. ประวัติการรักษา (หากมี)

       3.4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์
       3.5. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี
       3.6. ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 • เอกสารประกอบการเรียกร้อง การประกันสุขภาพ

  1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
  2. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
  4. ใบแจ้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือ หนังสือเรียกร้องค่าสินไหม