คณะกรรมการบริษัท

นายยงยุทธ ผู้สันติ
ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ)
Mr. Yongyuth Phusanti
Chairman (Independent Director)

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ
รองประธานกรรมการ
Mr. Somboon Fusriboon
Vice Chairman

นายนภดล พุฒรังษี

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Nopadol Putarungsi

Director (Indepentdent Director)

นายไพรัช เจริญชัยพงศ์

กรรมการ

Mr.Pairach Charoenchaipong

Director

นายมาว อ่อง ทุน

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Muang Aung Htun

Director (Independent Director)

นายสมบัติ พูถาวรวงศ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Sombat Puthavolvong

Director (Independent Director)

นางพรพรรณ  ตันอริยกุล

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mrs. Pornpun  Tanariyakul

Director (Indepentdent Director)

นายวิชิต เจริญชัยพงศ์กรรมการ
Mr. Vichit  Jaroenchaipong
Director

นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์กรรมการ
Mr.Voravatch Jaroenchaiyapongs
Director

นางกมลภรณ์  ชินธรรมมิตรกรรมการ
Mrs. Kamonporn  Chinthammit
Director

นายเปรมจิต วิเศษแพทยา กรรมการ (กรรมการอิสระ) Mr. Premchit VisesphaetayaDirector (Independent Director)