คณะกรรมการบริษัทฯ

นายสันต์ โชติพฤกษ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) Mr. Sant ChotiprukChairman (Independent Director)
                                       

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ
รองประธานกรรมการ
Mr. Somboon Fusriboon
Vice Chairman

 นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์

กรรมการ

Mr.Vithun Patanarat

Director

นายยงยุทธ ผู้สันติ
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
Mr. Yongyuth Phusanti
Director(Independent Director)

นายนภดล พุฒรังษี

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Nopadol Putarungsi

Director (Indepentdent Director)

นายไพรัช เจริญชัยพงศ์

กรรมการ

Mr.Pairach Charoenchaipong

Director

นายมาว อ่อง ทุน

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Muang Aung Htun

Director (Independent Director)

นายสมบัติ พูถาวรวงศ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Sombat Puthavolvong

Director (Independent Director)

นางพรพรรณ  ตันอริยกุล

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mrs. Pornpun  Tanariyakul

Director (Indepentdent Director)

นายวิชิต เจริญชัยพงศ์กรรมการ
Mr. Vichit  Jaroenchaipong
Director

นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์กรรมการ
Mr. Voravatch  Jaroenchaiyapongs
Director

นางกมลภรณ์  ชินธรรมมิตรกรรมการ
Mrs. Kamonporn  Chinthammit
Director