ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ
วิธีการสมัคร
 • เจ้าหน้าที่แผนงานและบริหารความเสี่ยง (1 อัตรา)

  ลักษณะงาน

  - รวบรวมและจัดทำแผนงานในภาพรวมของทั้งบริษัท รวมทั้งติดตาม ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงานของฝ่ายต่างๆ
  - ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์และสรุปผลการบริหาร / ควบคุมความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย-หญิง อายุ 23 - 30 ปี

  - วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน , บริหารธุรกิจ หรือบริหารความเสี่ยง

  - มีทักษะในการวิเคราะห์ ติดตามข้อมูล และประสานงาน

  - มีความรู้ทางด้านบัญชีและวิเคราะห์ทางการเงิน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง

  - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ( Word, Excel, Powerpoint ) ได้ดี

  - มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

  - หากมีประสบการณ์จากธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคเหนือ (3 อัตรา)

  หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  - ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่
  - เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  -เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี

  -ปริญญาตรี ทุกสาขา หากจบสาขานิติศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  -มีรถยนต์สำหรับใช้งานในต่างจังหวัด

  -มีความสามารถในการเจรจาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  -มีใจรักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์

  -สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้และสามารถสื่อสารภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC เช่น พม่า ลาว กัมพูชา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  -สามารถใช้รถจักรยายยนต์ได้ภายใน 30 กม.ของสาขา
 • เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (1 ตำแหน่ง)

  ลักษณะงาน

  - ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง.และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  - จัดทำรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายฯลฯ เสนอผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ
  1.เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี

  2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารความเสี่ยงหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

  3.มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  4.มีความสามารถในการสรุป จับใจความวิเคราะห์ข้อมูลและมีทักษะในการสื่อสารข้อความให้ผู้อื่นเข้าใจ

  5.มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักคปภ.  สำนักงานปปง. ฯลฯ

  6.มีความละเอียดรอบคอบ คิดเชิงบวกและเป็นกลาง

  7.หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • JAVA Programmer (2 ตำแหน่ง)

  ลักษณะงาน

  - วางแผน พัฒนา โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในองค์กรเพื่อตอบสนอง Business Unit
  - พัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ / โปรแกรมขององค์กร ( PHP, JAVA, Postgresql data )

  คุณสมบัติ

  1.เพศชาย  อายุ 25- 35 ปี

  2.วุฒิ ป. ตรี ขึ้นไป  สาขา Computer Engineering, Computer Science, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  3.รักงานเขียนและพัฒนาโปรแกรม สามารถทำงานกราฟฟิคและออกแบบ website ได้

  4.ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

  5.มีความสนใจเทคโนโลยีและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

  6.หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม PHP, JAVA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  **ปฏิบัติงานประจำ สำนักงานใหญ่**

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคใต้ (1 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ในงาน
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  • กรณีประจำสาขาภูมิภาค ต้องมีพาหนะเป็นรถยนต์

  รายละเอียดของงาน

       ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน

  สถานที่ปฎิบัติงาน

        สาขาภูเก็ต 1 อัตรา 

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคตะวันตก (1 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ในงาน
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  • กรณีประจำสาขาภูมิภาค ต้องมีพาหนะเป็นรถยนต์

  รายละเอียดของงาน

       ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน

  สถานที่ปฎิบัติงาน

        สาขาเพชรบุรี 1 อัตรา

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคตะวันออก (3 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ในงาน
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  • กรณีประจำสาขาภูมิภาค ต้องมีพาหนะเป็นรถยนต์

  รายละเอียดของงาน

       ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน

  สถานที่ปฎิบัติงาน

        สาขาชลบุรี 1 อัตรา ,สาขาพัทยา 2 อัตรา 

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำ กรุงเทพฯและปริมณฑล (10 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ในงาน
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ต้องมีพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์

  รายละเอียดของงาน

       ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน

 • ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้า แผนกดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (1 อัตรา)


  รายละเอียดของงาน

       - ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  - ควบคุมสั่งการ มอบหมายงาน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ฝึกงานผู้ใต้บังคับบัญชา
  - ประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง ติดตาม รายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
  - ตรวจสอบและติดตาม รวมถึงจัดทำรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง  อายุ  35 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารความเสี่ยงหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงานคปภ. สำนักงานปปง. ตลาดหลักทรัพย์
  • มีความสามารถในการสรุป จับใจความวิเคราะห์ข้อมูล และมีทักษะในการสื่อสารข้อความให้ผู้อื่นเข้าใจ
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย 3 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจอื่น 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้จัดการสาขา (นครสวรรค์, เพชรบุรี, นครพนม, นครปฐม,อุบลราชธานี) (5 อัตรา)

  รายละเอียดของงาน

        - วางแผน บริหาร และผลักดันยอดขายสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย
        - ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงาน งานสินไหมทดแทน ,งานการเงินของสาขา
        - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัท

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การประกันภัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ งานด้านธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต โดยเฉพาะด้านสินไหมทดแทน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภาวะผู้นำ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
  • มีความรู้ด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถไปประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  • สามารถเข้ารับการอบรมระบบงานที่สำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 1-2 เดือนได้ (โดยบริษัทจัดหาที่พักให้)
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  สถานที่ปฏิบัติงาน

      สาขาเพชรบุรี  ,สาขานครพนม  ,สาขานครปฐม ,สาขานครสวรรค์ ,สาขาอุบลราชธานี

   

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคกลาง (6 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ในงาน
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  • กรณีประจำสาขาภูมิภาค ต้องมีพาหนะเป็นรถยนต์

  รายละเอียดของงาน

       ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน

  สถานที่ปฎิบัติงาน

        สาขานครปฐม  3 อัตรา ,สาขาสมุทรสาคร 1 อัตรา ,สระบุรี 2 อัตรา

                 


 • เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (2 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • หากมีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์จาก บ.ประกันภัย,อู่ซ่อมรถยนต์ หรืออื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีพาหนะใช้ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความร้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ และ อะใหล่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  รายละเอียดของงาน

  • ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นของรถประกันคู่กรณีและทรัพย์สิน
  • ประเมินราคาค่าเสียหายทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่
  • สรุปรายงานการเประเมินค่าเสียหาย
  • ตรวจรับมอบอะไหล่ที่ร้านส่งมอบให้บริษัท
  • ตรวจสอบราคา จัดหา เสนอซื้ออะใหล่ต่อผู้ช่วยหัวหน้าเพื่อพิจารณา