ตำแหน่งงานว่าง

ฝากประวัติ
วิธีการสมัคร
 • หัวหน้าแผนกประสานงานสาขา (1 อัตรา)

  ลักษณะของงาน

  1.ดูแลงานด้านสินไหมทดแทนและรวบรวมข้อมูลสิถิติ

  2.ขยายงานตลาดสาขาภูมิภาค

  3.แก้ไขปัญหา อุปสรรคขัดข้องในการปฎิบัติงานสาขา

  4.ประสานงานสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในสาขา 

  5.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  -ชาย - หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป

  -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

  -มีความรู้ในด้านการตลาดหรืิอธุรกิจประกันภัย 

  -สามารถขยายงานการตลาดได้

  -สามรถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

  -มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รับผิดชอบในหน้าที่ ซื่อสัตย์

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคใต้ (2 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ในงาน
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  • กรณีประจำสาขาภูมิภาค ต้องมีพาหนะเป็นรถยนต์

  รายละเอียดของงาน

       ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน

  สถานที่ปฎิบัติงาน

        สาขาภูเก็ต 1 อัตรา สาขาหาดใหญ่ 1 อัตรา

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคตะวันตก (2 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ในงาน
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  • กรณีประจำสาขาภูมิภาค ต้องมีพาหนะเป็นรถยนต์

  รายละเอียดของงาน

       ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน

  สถานที่ปฎิบัติงาน

        สาขากาญจนบุรี 1 อัตรา ,สาขาเพชรบุรี 1 อัตรา

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคตะวันออก (4 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ในงาน
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  • กรณีประจำสาขาภูมิภาค ต้องมีพาหนะเป็นรถยนต์

  รายละเอียดของงาน

       ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน

  สถานที่ปฎิบัติงาน

        สาขาชลบุรี 1 อัตรา ,สาขาพัทยา 1 อัตรา ,สาขาระยอง 2 อัตรา

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำ กรุงเทพฯและปริมณฑล (10 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ในงาน
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ต้องมีพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์

  รายละเอียดของงาน

       ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน

 • ผู้จัดการสาขา (3 อัตรา)

  รายละเอียดของงาน

        - วางแผน บริหาร และผลักดันยอดขายสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย
        - ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงาน งานสินไหมทดแทน ,งานการเงินของสาขา
        - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัท

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การประกันภัยหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ งานด้านธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต โดยเฉพาะด้านสินไหมทดแทน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีภาวะผู้นำ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
  • มีความรู้ด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถไปประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  • สามารถเข้ารับการอบรมระบบงานที่สำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 1-2 เดือนได้ (โดยบริษัทจัดหาที่พักให้)
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  สถานที่ปฏิบัติงาน

      สาขาสุรินทร์  ,สาขาเพชรบุรี ,สาขาพัทยา

   

 • พนักงานขับรถส่วนกลาง (1 อัตรา)

  ลักษณะงาน

  1. ให้บริการยานพาหนะส่วนกลางของบริษัทฯ และผู้บริหาร
  2. ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย  อายุ  25-35 ปี
  2. วุฒิ ปวช.-ปวส.  ทุกสาขา
  3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
  4. มีความรู้เส้นทางการเดินรถ ในกรุงเทพและปริมณฑล
  5. สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคกลาง (3 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ในงาน
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จบสาขานิติศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
  • กรณีประจำสาขาภูมิภาค ต้องมีพาหนะเป็นรถยนต์

  รายละเอียดของงาน

       ทำหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อเกิดเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่อยู่ปฏิบัติงาน

  สถานที่ปฎิบัติงาน

        สาขานครปฐม  1 อัตรา ,สาขาสมุทรสาคร 1 อัตรา ,สาขาสุพรรณบุรี 1 อัตรา

                 


 • เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (2 อัตรา)

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • หากมีประสบการณ์ด้านการประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์จาก บ.ประกันภัย,อู่ซ่อมรถยนต์ หรืออื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีพาหนะใช้ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความร้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ และ อะใหล่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  รายละเอียดของงาน

  • ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นของรถประกันคู่กรณีและทรัพย์สิน
  • ประเมินราคาค่าเสียหายทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่
  • สรุปรายงานการเประเมินค่าเสียหาย
  • ตรวจรับมอบอะไหล่ที่ร้านส่งมอบให้บริษัท
  • ตรวจสอบราคา จัดหา เสนอซื้ออะใหล่ต่อผู้ช่วยหัวหน้าเพื่อพิจารณา