ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2560

 

       ตัวแทนของบริษัทฯ จะได้รับการฝึกอบรม หรือมีข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ

ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ขอบเขตอำนาจ

ที่ได้รับจากบริษัทฯ การฝึกอบรม หรือการให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ครอบคลุมถึงด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. หลักการประกันวินาศภัยตามกฎหมาย

2. จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อกับผู้เอาประกันภัย

3. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของการประกันภัย

4. กระบวนการจัดการค่าสินไหมทดแทน

5. ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

6. ข้อพึงปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2560 คลิ๊กที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัญญา ฝ่ายกิจการตลาด โทร. 02-9114488 ต่อ 672

ข่าวสารบริษัทอื่นๆ