สนใจสมัครเป็นตัวแทน

      นับเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อและน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักหากมีใครสักคนสามารถสร้างฐานะของตัวเองโดยเริ่มต้นจากศูนย์ บนพื้นฐานของการ ศึกษาที่ไม่สูงมาก จนมีฐานะ ร่ำรวยมีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม จนทำให้คนรุ่นหลังต้องการเรียนรู้เพื่อ ยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต
      อะไร? ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จ ในขณะที่ผู้คนอีกเป็นจำนวนมากไม่อาจประสบความสำเร็จเช่นนั้นได้ การ ค้นหาตัวเองเพื่อตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพที่ตนรัก ตรงกับความถนัด ความรู้ความสามารถของตนเอง และมีรายได้จากอาชีพที่มากพอ สมควร น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นว่านั้นได้
      อาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษในตัวเองที่ไม่มีขีดจำกัดในเรื่องรายได้ ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินจำนวน มหาศาล ใช้ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความตรงไปตรงมา เป็นหลักยึดถือในการทำงาน นอกจากนั้นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นตัวแทน ประกันวินาศภัยสามารถบริหารงานด้วยตนเอง ไม่มีการเกษียณอายุ สามารถทำงานได้ตลอดชีวิต ตราบเท่าที่บุคคลนั้นยังต้องการทำงาน
      การจะพิจารณาว่าอาชีพใดยิ่งใหญ่หรือไม่? เพียงใด? ก็ให้วัดจากคุณค่าในตัวอาชีพเอง ว่าได้สร้างประโยชน์ หรือสร้างภาระให้กับสังคม อาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่กาลเวลาได้พิสูจน์แล้วว่า เป็นอาชีพที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างพร้อมมูล เพราะได้ช่วยสร้าง หลักประกันที่มั่นคงให้กับสังคม รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของผู้คนในยามที่เกิดอุบัติเหตุวินาศภัย