คปภ. เผยไตรมาสแรกปี 59 เพิกถอนใบอนุญาต “ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย” 13 ราย

 

          รายงาน ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยทั้งระบบ มีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จำนวนทั้งสิ้น 502,934 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดี แต่ก็ยังมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้ กับประชาชน โดยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2559 หรือภายในไตรมาสแรกของปีนี้ นายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จำนวน 13 ราย โดยอาศัยอำนาจตาม ข้อ 6 (4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าการประกันชีวิต (วินาศภัย) พ.ศ. 2556 จึงแจ้งให้สาธารณชนรับทราบดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นางรัตนา โพธิ์วิจิตร ตัวแทนประกันชีวิต นางวิเศษ เปรมปรีดิ์วงศ์ ตัวแทนประกันชีวิต นางดวงใจ สมอาจ ตัวแทนประกันชีวิต นางกฤติยาพร  มาลา ตัวแทนประกันชีวิต นางสาวสมัชญา ณ นครพนม ตัวแทนประกันชีวิต นางสาวอรัญ โชคเจริญ  ตัวแทนประกันชีวิต นายวีรวิชญ์ ไตรวิวัฒน์นรา นายหน้าประกันวินาศภัย นางสาววิจิตรา จินตนา ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท บิลเลี่ยน โบรกเกอร์ จำกัด นายหน้าประกันวินาศภัย นางสาวบุษบา ไผ่ประดับ นายหน้าประกันวินาศภัย นายไพรัตน์ ศักดาราช ตัวแทนประกันชีวิต นายตุลยธัช ธีรชัยอนันต์ (ชื่อเดิมนายธีรยุทธ ช้างสีสุก) ตัวแทนประกันชีวิต นายอติเทพ วัชรประทีป ตัวแทนประกันชีวิต

          ส่วนสาเหตุของการกระทำความผิดของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยทั้ง 13 ราย เกิดขึ้นใน 6 ลักษณะ คือ 1) รับชำระเงินเบี้ยประกันภัยจากผู้ขอหรือผู้เอาประกันภัย แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันภัยหรือนำส่งเงินเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกัน ภัย 2) กระทำการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตแทนผู้ สมัครสอบ 3) ชักชวนให้บุคคลเอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย โดยอธิบายเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง 4) กระทำการในฐานะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงลาย มือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่มิได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย มอบหมายให้พนักงานซึ่งมิได้รับอนุญาตให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยชี้ช่อง ให้บุคคลเอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย และให้ชำระเงินเบี้ยประกันภัยเข้านิติบุคคลดังกล่าว ประกอบกับเรียกเก็บเงินเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิตของผู้ขอเอาประกันภัย เกินกว่าที่ตกลงกันไว้ และเมื่อมีการขอยกเลิกการทำประกันภัย ก็คืนเงินเบี้ยประกันภัยล่าช้า 5) ปลอมลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย ในการมอบอำนาจไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่ากรมธรรม์สูญหาย ขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ทดแทนที่สูญหายและแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ของผู้เอาประกัน ภัยกับบริษัทประกันภัย และฉัน้เงินตามกรมธรรม์ ซึ่งเมื่อบริษัทออกเช็คเงินฉัน้ดังกล่าวแล้ว ได้ส่งมอบเช็คให้ผู้เอาประกันภัยโดยแจ้งว่าเป็นการชำระหนี้ส่วนตัวของตนที่ มีต่อผู้เอาประกันภัย 6) ดำเนินงานเป็นเหตุให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคำสั่งอายัด ทรัพย์สิน ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีปฏิเสธการรับรองงบการเงินของบริษัท และไม่สามารถจัดส่งรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจการเงิน และแบบ รปว. ประจำปี 2557 ซึ่งผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทั้ง 13 ราย จะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในอันที่จะได้รับข้อมูลที่ ครบถ้วน ถูกต้อง จากการซื้อประกันภัยจากตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีคุณภาพ ประชาชนควรจะตรวจสอบว่าผู้เสนอขายประกันภัย เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัยได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

 

ที่มา : http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/85652

ข่าวสารบริษัทอื่นๆ

01/06/2017
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย คร

 

 

บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมอลิซาเบธ (ประดิพัทธ์) เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 60

01/06/2017
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย คร

 

 

บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมอลิซาเบธ (ประดิพัทธ์) เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 60

16/02/2017
คปภ.เอาจริง..!เพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน-นายหน้าประกันภัย“ครึ่งร้อย”สังเวยปีลิง

 

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จำนวน 520,069 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยสำนักงาน คปภ. ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพิสูจน์ยืนยันแล้ว จึงได้ดำเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัดด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม) นายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวม 4 ราย อาศัยอำนาจตาม ข้อ 6 (4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2556 จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวและการกระทำที่เป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  โดยมีตัวแทนประกันชีวิตจำนวน 3 ราย และนายหน้าประกันชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทั้ง 4 ราย จะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนสาเหตุของการกระทำความผิดของบุคคลทั้ง 4 ราย ที่นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตในครั้งนี้เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้นำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัท และกระทำการชี้ช่องให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าหากสะสมเงินผ่านบัตรเครดิต ครบ 12 รอบบิล จะจ่ายเงินคืนเข้าบัตรเครดิต โดยมิได้อธิบายให้ชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเสนอขายจนถึงการให้บริการหลังการขาย รวมถึงมีการอบรม การสอบ การขอต่ออายุ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้เอาประกันภัยไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาลงโทษอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง ทั้งนี้จากสถิติของปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม) นายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ทั้งสิ้น รวม 47 ราย แยกเป็นตัวแทนประกันชีวิต 36 ราย นายหน้าประกันวินาศภัย 9 ราย และนิติบุคคล 2 ราย โดยลักษณะของการกระทำความผิดจนนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต 5 อันดับแรก คือ ได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันและนำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัท ,กระทำการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต , ยินยอมให้ผู้อื่น กระทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย , กระทำการชี้ช่อง ชักชวน ให้ผู้เอาประกันภัยทำสัญญาประกันภัยโดยมิได้อธิบายเงื่อนไขให้ชัดแจ้ง และกระทำการปลอมลายมือชื่อผู้เอาประกันภัยและแก้ไขข้อมูลของผู้ประกันภัย  อนึ่งสำนักงานคปภ.อยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งมีบทกำหนดโทษทางอาญาทั้งจำคุกและปรับด้วย ทั้งนี้ในอนาคตหากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยกระทำผิด นอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ถ้าการกระทำเข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องการฉ้อฉลประกันภัยก็อาจถูกดำเนินคดีจนถึงขั้นจำคุกและปรับอีกด้วย

ดร.สุทธิพล กล่าวทิ้งท้ายว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนในอันที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง จากการซื้อประกันภัยจากตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีคุณภาพ ประชาชนควรตรวจสอบว่าผู้เสนอขายประกันภัย เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186

ที่มา : http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/86325

 

16/02/2017
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 

 

บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมอลิซาเบธ (ประดิพัทธ์) เมื่อวันที่ 4 และ 18 ก.พ. 60

17/01/2017
ประกาศการขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เนื่องจ

ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และมีพฤติการณ์อันจำเป็นที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่  พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ไม่สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมิใช่ความ ผิดของตนได้ ให้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาพร้อมคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนได้ภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันที่เหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถมาขอต่ออายุใบอนุญาตได้สิ้น สุดลง ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

ที่มา http://www.oic.or.th/th/consumer/news/announcements/86299

23/05/2016
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 

 

 

บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมอลิซาเบธ (ประดิพัทธ์) เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 59

30/03/2016
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 

 

 

บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมอลิซาเบธ (ประดิพัทธ์) เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 59

30/03/2016
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 

 

บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมอลิซาเบธ (ประดิพัทธ์) เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 59

09/03/2016
พบ 4 ตัวแทน/นายหน้าประกันเบี้ยวเงิน-ปลอมแปลงชื่อลูกค้า คปภ.ลงดาบยกเลิกใบอนุญาต

       คปภ.ลงดาบ เพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย หลังพบพฤติกรรมรับเงินลูกค้าแต่ไม่แจ้งขอเอาประกันจากบริษัท รวมถึงปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันเพื่อใช้สิทธิขอกู้เงิน ล่าสุด คปภ.แนะประชาชนหากสงสัยรายละเอียดต่างๆ โทร.สายด่วน 1186
       
       รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีตัวแทน/นายหน้ากว่า 4 แสนราย ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน สำนักงาน คปภ.ได้ดำเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัด และแจ้งให้สาธารณชนทราบ จากหลักฐานการกระทำความผิด นายทะเบียนจึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 4 ราย คือ
       
       1. นางสาวสิรินยา จั่นเพชร ประเภทใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย
       
       2. นางสาวธาราวดี บุญจิตร์ ประเภทใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิต
       
       3. นางอรณิชา จันทะวงษ์ ประเภทใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิต
       
       4. นายกฤติเดช วันทุม (เดิมชื่อ จิระกิตติ์ พสิษฐ์ธรณ์) ประเภทใบอนุญาต ตัวแทนประกันชีวิต
       
       สำหรับสาเหตุของการกระทำความผิดของบุคคลทั้ง 4 รายเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ รับชำระเงินเบี้ยประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัย แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันภัยจากบริษัทประกันภัย และปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้เอาประกันภัย เพื่อขอใช้สิทธิกู้เงินตามสิทธิของกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต ซึ่งผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทน/นายหน้าประกัน ภัยได้ภายใน 5 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       
       อย่างไรก็ตาม ในการทำประกันภัย ประชาชนควรขอดูใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลผู้นั้นมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเงื่อนไข ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ ให้ท่านได้ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำประกันภัย และการจ่ายเบี้ยประกันภัยต้องขอเอกสารแสดงการรับเงินทุกครั้งเพื่อเป็นหลัก ฐาน
       
       ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกัน ภัยอย่างครบถ้วน และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในอันที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องจากการซื้อประกันภัย จากตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีคุณภาพ ประชาชนควรจะตรวจสอบว่าเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัยได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186


ที่มา  http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000012531

10/02/2016
ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2559

 

ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2559 คลิ๊กที่นี่

22/12/2015
สมาคมประกันวินาศภัย ประกาศกำหนดการสอบความรู้เกี่ยวกับประกันวินาศภัย ปี 2559

สมาคมประกันวินาศภัย ประกาศกำหนดการสอบความรู้เกี่ยวกับประกันวินาศภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยในส่วนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2559 (ตามเอกสารแนบ) คลิ๊กที่นี่

06/08/2015
ศาลอาญาพิพากษาจำคุกคดี Big insure มีความผิด ให้จำคุก-คืนเงินผู้เสียหาย

          นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2558 ศาลอาญารัชดา ได้มีคำพิพากษาในคดี Big insure โดยมีคำสั่งให้จำเลย คือ นางสาววรรเพ็ญ เลี่ยนเล็ก มีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา ฐานฉ้อโกงประชาชน และความผิดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 โดยตัดสินจำคุกจำเลย พร้อมกับให้คืนเงินแก่ผู้เสียหาย


           ทั้งนี้ ศาลพิพากษา โดยระบุว่า การกระทำของจำเลยมีความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรม เป็นกระทงความผิดไป โดยความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 91 ฐานฉ้อโกงประชาชน มีโทษจำคุก 3 ปี และความผิดฐานร่วมกันกระทำการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยโดยไม่ได้รับ อนุญาต มีโทษจำคุก 6 เดือน แต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุให้บรรเทาโทษ และลดโทษ จึงเหลือจำคุกรวม 1 ปี 9 เดือน และไม่มีเหตุรอการลงโทษจำคุกให้กับจำเลย นอกจากนี้ ยังให้จำเลยคืนเงิน จำนวน 8.71 แสนบาท ให้แก่ผู้เสียหายทั้ง 52 รายด้วย


          “คปภ.เชื่อว่าคดีนี้จะเป็นอุทธาหรณ์ สำหรับผู้ที่อยู่ในวิชาชีพธุรกิจประกัน และผู้ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่วิชาชีพนี้ ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกัน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย ขณะเดียวกัน ก็เป็นการช่วยเตือนประชาชนที่จะทำประกัน ให้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อประกัน เพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายเหมือนกรณีนี้” นายประเวช กล่าว


          นายประเวช กล่าวว่า คปภ.ในฐานะหน่วยงานกำกับและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับ ประชาชน มีความห่วงใย จึงขอแนะนำให้ประชาชน ตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย พร้อมชื่อบริษัทที่รับทำประกันภัย ศึกษาข้อมูล เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่จะซื้อ รวมถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย และให้เรียกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงการรับเงินที่ถูกต้องทุกครั้ง


          สำหรับ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย กำหนดบทลงโทษการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย เช่น กรณีการขายประกันโดยไม่มีใบอนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีตัวแทน นายหน้าไม่ออกเอกสารรับเงินให้ผู้เอาประกัน หรือไม่ส่งเบี้ยเข้าบริษัทประกันภัย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น


ที่มา  http://www.posttoday.com/economy/insurance/380440

07/07/2015
คปภ. เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกขายประกันภัย

 

คปภ. เผยยอดร้องเรียนด้านการประกันภัย ไตรมาสแรก 1,156 เรื่อง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกขายประกันภัย “แนะ” ก่อน ตัดสินใจซื้อควรศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนหากไม่พอใจยกเลิกได้ ย้ำตรวจสอบข้อมูลตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเพื่อความชัวร์

                   นาย ประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เปิดเผยว่า สถิติการร้องเรียนด้านการประกันภัย สิ้นปี 2557 มีจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 4,063 เรื่อง โดยในปี 2558  ไตร มาสแรก (มกราคม - มีนาคม 58) มีจำนวนเรื่องร้องเรียน 1,156 เรื่อง แบ่งเป็นประกันชีวิต 210 เรื่อง และประกันวินาศภัย 946 เรื่อง ทั้งนี้ มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากประชาชนผู้เอาประกันภัย ยังขาดความเข้าใจในเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย เนื่องจากสัญญามีความซับซ้อนและมีหลากหลายรูปแบบ หากผู้ขายให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือผู้เอาประกันภัยไม่ได้ซักถามข้อสงสัยให้ชัดเจน จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นผลให้มีเรื่องร้องเรียนต่อบริษัทประกันภัย รวมถึงตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เข้ามาที่สำนักงาน คปภ. อย่างต่อเนื่อง

 

                   สำหรับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยประนีประนอม ในไตรมาสแรก ณ เดือนมีนาคม 2558 มีจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 1,156 เรื่อง สามารถดำเนินการยุติได้ 1,071 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 85 เรื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 92.65

 

                   เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันมีมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนด้านการประกันภัย ใน หลายรูปแบบ เช่น ลวงว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตและหลอกให้โอนเงินค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการในการขอรับเงินสินไหมมรณกรรมของญาติพี่น้องที่เสียชีวิต กับบริษัทประกันชีวิตที่ได้ทำประกันไว้ กรณีนี้ขอชี้แจงว่าการรับเงินสินไหมมรณกรรมจากบริษัทประกันชีวิต จะไม่มีการให้โอนเงินใดๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขอรับเงินสินไหมมรณกรรม ส่วนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีหนี้สินหรือมีเบี้ยประกันภัยค้างชำระกับ บริษัทๆ จะหักหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีอยู่จากจำนวนเงินค่าสินไหมมรณกรรม เงินส่วนที่เหลือบริษัทประกันชีวิตก็จะดำเนินการมอบให้กับผู้รับประโยชน์ต่อ ไป จึงขอเตือนประชาชนทุกคนให้ระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้มีการโอนเงินไปก่อน ทั้งนี้ การขอรับผลประโยชน์ทุกกรณีจากบริษัทประกันชีวิต บริษัทจะพิจารณาหลักฐานต่างๆ ตามที่ได้รับแจ้งเข้ามาและอาจมีการ ขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้รับประโยชน์ที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต เมื่อบริษัทพิจารณาเสร็จแล้วจึงมอบเงินสินไหมประกันชีวิต หลังหักหนี้สินต่างๆ (ถ้ามี) ของผู้เอาประกันชีวิตให้กับผู้รับประโยชน์ต่อไป”

 

                   ส่วน กรณี “การขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ มีรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยที่หลากหลาย และมีอัตราเบี้ยประกันไม่สูงนัก ซึ่งจูงใจลูกค้าอย่างมาก ดังนั้น ก่อนซื้อประกันภัยขอให้ตรวจสอบชื่อ เลขที่ใบอนุญาตของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และชื่อของบริษัทประกันภัย โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หมวด E- Service ทั้ง นี้ เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ขอให้ดูรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ และหากผู้เอาประกันยังเห็นว่าไม่ตรงกับความต้องการ ก็มีสิทธ์บอกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน คปภ. หรือสายด่วนประกันภัย 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

 

ที่มา : http://www.oic.or.th/th/news/detail.php?ID=4667&key=information

04/06/2015
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย


บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (ราชเทวี) เมื่อวันที่ 16 .. 58

24/04/2015
คปภ. ลงดาบเพิกถอนตัวแทน/นายหน้าประกันภัยผิดจรรยาบรรณ

          นาย ประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ผ่านการสอบและอบรมความรู้โดยได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน รวมทั้งสิ้น 479,632 ราย สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปกป้องและคุ้มครองตนเอง รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทำประกันภัย

           ทั้ง นี้ ได้ปรากฏหลักฐานการกระทำความผิดของนายหน้าประกันภัย นายทะเบียนจึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และมีประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กับนายหน้าประกันภัย 3 ราย คือ

  1. นายธรรมนูญ ดำแก้ว นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ 5604025938  มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  
  2. นายศิวา นารุกิตติทวีรัชต์ ชื่อสกุลเดิม จันทร์ไข นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ 5604015312 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
  3. นายจักรพันธ์ สาคะริชานนท์ นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ 5704018199 มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558   

            เนื่องจากบุคคลดังกล่าว รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากผู้ขอเอาประกันภัย แต่มิได้แจ้ง ขอเอาประกันภัยรถยนต์จากบริษัทประกันภัย ซึ่งผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ได้ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า การเผยแพร่ข้อมูลตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลแล้ว ยังเป็นเครื่องมือ  ใน การกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพในการขจัดบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีออกจาก ธุรกิจประกันภัย อย่างไรก็ดี อยากฝากเตือนประชาชน ก่อนทำประกันภัยควรขอดูใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือที่สายด่วนประกันภัย 1186 เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลผู้นั้นเป็นตัวแทน/นายหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเงื่อนไข ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตอบคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ท่านได้ และที่สำคัญเรียกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงการการรับเงินของบริษัทที่รับประกันภัยทุกครั้ง

 

แหล่งที่มา http://www.oic.or.th/th/news/detail.php?ID=4631&key=information

09/04/2015
ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2558

 

ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2558 คลิ๊กที่นี่

18/03/2015
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 

 

บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ห้องประชุมอาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มี.. 58

18/03/2015
นำสินประกันภัย จัดอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1 ประจำปี2558 ห้องประชุม อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21..58

01/10/2013
เงื่อนไขความคุ้มครอง

ตามที่บริษัทได้จัดแคมเปญ ครอบครัวอุ่นใจ และครอบครัวสุขสันต์ สำหรับการประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 (รหัส 110) บริษัทขอแจ้งให้ท่าน ตัวแทน/นายหน้า ทราบว่าได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครอง คือ

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

- ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จากเดิม 500,000 บาท/คน ปรับเป็น 1,000,000 บาท/คน

2. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

- ร.ย. 01 และ ร.ย. 02 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล จากเดิม 5 ที่นั่งรวมคนขับ ปรับเป็น 7 ที่นั่งรวมคนขับ และความคุ้มครองตามข้อ 1, 2 นี้ ขยายไปถึงเบี้ยประกันภัยปกติของรถกลุ่ม 2, 3 ด้วย

โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดแคมเปญ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หมายเหตุ- หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายกิจการตลาด

 

 

14/11/2013
เรียนท่านตัวแทน/นายหน้า และผู้ออกใบกำกับภาษี และ/หรือผู้รับใบกำกับภาษี

รายละเอียดเอกสาร คลิ๊กที่นี่

10/07/2013
ตัวแทน/นายหน้า เฮ คปภ. ออกประกาศลดชั่วโมงการอบรม

นาย ประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทน/นายหน้า ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถใช้สิทธิลดจำนวนชั่วโมงการอบรม ดังนี้ 

                        1.       สอบผ่านคุณวุฒิที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันชีวิต/วินาศภัย ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ เช่น หลักสูตร CFP หลักสูตร AFPT หลักสูตร FChFP (Conversion course) หลักสูตร Cert Cll และหลักสูตร Diploma in Non-Life เป็นต้น
                        2.       สำเร็จ การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือนรับรอง
                        3.       เป็น หรือเคยเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษในสถาบัน สมาคม หรือองค์กร และในหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนต่ออายุใบอนุญาตฯ

                        โดย สามารถใช้สิทธิของการอบรมลดลงเหลือกึ่งหนึ่งคือ ปกติตัวแทนประกันภัยต้องผ่านการอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ให้ลดลงเหลือ 15 ชั่วโมง และนายหน้าประกันภัยต้องผ่านการอบรม 50 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 25 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงอนุญาตให้นำมาใช้ในการต่ออายุได้อย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ โดยการใช้สิทธิลดจำนวนชั่วโมงการอบรมไม่สามารถนำมารวมกันหรือขอลดจำนวน ชั่วโมงการอบรมในคราวเดียวกันได้

                         นอกจากนี้แล้ว การเข้ารับการสัมมนาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่สำนักงาน คปภ. ให้ ความเห็นชอบภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ก็สามารถให้นับชั่วโมงการสัมมนาได้ตามจริง แต่กรณีตัวแทนประกันภัย ไม่เกิน 15 ชั่วโมง และกรณีนายหน้าประกันภัย ไม่เกิน 25 ชั่วโมง

                         เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า รายละเอียดดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.oic.or.th ภาย ใต้หัวข้อกฎหมายประกันภัย ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย โทร. 0-2515-3999 ต่อ 4300-3 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186

(ที่มา http://www.oic.or.th พุธที่ 5 กรกฎาคม 2556)