วิสัยทัศน์

"เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำ ด้วยบริการที่เป็นเลิศและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย"พันธกิจ


- มุ่งสู่การเป็นผู้นำในด้านการบริการและการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยให้กับธุรกิจขนส่ง

- ยึดมั่นในความยุติธรรมในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

- เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจแก่ลูกค้าและสังคม

- บริหารจัดการสินทรัพย์และความเสี่ยงภัยโดยมีประสิทธิภาพ

- มีความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจ

- ดำรงเงินกองทุนให้แข็งแกร่ง

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้เติบโตในวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี

- มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจโดยปฏิบัติตามสัญญาและซื่อสัตย์สุจริต

- มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย