ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2491 ด้วยทุนจดทะเบียน 400,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจประกันภัย โดยมี ดร.ประมาณ ตังกรัตน์ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยบริษัทฯ ตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราช ขณะนั้นรับบริการประกันอัคคีภัยเพียงอย่างเดียว เพราะธุรกิจประกันภัยอื่นยังไม่รู้จักกันแพร่หลาย

 

ปี 2506

บริษัทฯ ให้บริการรับประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งได้เติบโตเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ

 

ปี 2512

บริษัทฯ ย้ายจากบริเวณถนนเยาวราช มายังถนนยุคล 2  เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

 

ปี 2518

กลุ่มตระกูล “เจริญชัยพงศ์” เข้าถือหุ้นบริษัท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนหลายครั้ง ในระหว่างปี

2495 – 2518 ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านบาท

 

ปี 2523

บริษัทฯ ได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

ปี 2534

บริษัทฯ ซึ่งในขณะนั้นมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ได้ซื้อที่ดินบริเวณถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

 

ปี 2536

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

 

ปี 2537

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท โดยมีหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว 12.5 ล้านหุ้น

 

ปี 2538

บริษัทฯ ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ เพื่อรองรับธุรกิจประกันภัยที่ขยายตัว นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

 

ปี 2541

เพิ่มจำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วเป็น 13.9 ล้านหุ้น

 

ปี 2554

สำนักงาน คปภ. คัดเลือกบริษัทฯ ให้ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น - รางวัลชมเชย ประจำปี 2553 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ฐานะการเงินที่มั่นคง และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ปี 2555 และ 2556

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเมินว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก”

 

นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เปิดเผยผลการประเมินเรื่อง การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting) ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากการที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอโปร่งใส และคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ฯลฯ ว่ามีคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม” หลายปีติดต่อกัน


...รับชม VDO Company Profile บริษัท คลิกที่นี่...