ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้1. การประกันอัคคีภัย เป็นการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สต๊อกสินค้า ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย และภัยเพิ่มต่างๆ เช่น ภัยจากลมพายุ ภัยระเบิด ภัยนำ้ท่วม ภัยเนื่องจากภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น 2. การประกันภัยรถยนต์ เป็นการให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายและความรับผิดอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การประกันภัยภาคบังคับ ได้แก่ กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และการประกันภัยภาคสมัครใจ ซึ่งคุ้มครองตัวรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย รวมถึงทรัพย์สินและความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลที่สาม


3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เป็นการให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเรือ สินค้าที่บรรทุกขณะที่ทำการขนส่ง ทางน้ำทางอากาศและทางบก ฯลฯ


4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันภัยอื่นๆ นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง เช่น การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยการก่อสร้าง การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นต้น


5. การประกันภัยต่อ คือ การรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยอื่น การเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทประกันภัยอื่น6. การลงทุน เป็นการลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผล ในขอบเขต เงื่อนไข กติกาของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน เป็นต้น