นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นของบมจ.นำสินประกันภัย

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมในวันที่ 24 มกราคม 2561

 

       บมจ. นำสินประกันภัย ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทจึงเข้าร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการบริษัทที่ประชุมในวันที่ 24 มกราคม 2561จึงมีมติให้กําหนด “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. คํานิยาม

   ก การทุจริต

     ทุจริต หมายถึง การยักยอกเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน (Asset Misappropriation) รวมถึง การปลอมแปลงเอกสารเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายโดยทุจริต

   ข. คอร์รัปชั่น

      คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การให้หรือรับสินบน การให้หรือรับของขวัญหรือบริการ การเรียกรับ หรือเสนอให้ทรัพย์สินหรือเงินทอง รวมถึงประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท ละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ หรือฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม หรือจารีตทางการค้าที่ให้กระทำได้ ทั้งนี้รวมถึงการกระทำที่เป็นความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทตนเอง ครอบครัวและคนรู้จัก

 

2. นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

   (1) บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนทางธุรกิจ ตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ทำการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระทำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ตนเอง ครอบครัวและคนรู้จัก ทั้งนี้รวมถึงการทุจริตยักยอกเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

   (2) บริษัทมีนโยบายกำหนดขั้นตอนในการทำงาน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย ทั้งมีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

   (3) บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือกและฝึกอบรมบุคลากรให้เข้าใจในแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น นอกจากนี้มีนโยบายแจ้งให้ตัวแทนทางธุรกิจนำเอามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ

   (4) บริษัทมีนโยบายรับข้อร้องเรียนและคำแนะนำ โดยสนับสนุนให้พนักงานและบุคคลอื่นแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสของทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับผู้แจ้ง

   (5) บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดการคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   (6) บริษัทมีนโยบายติดตามและทบทวนมาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป


3. หน้าที่ความรับผิดชอบ

   (1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำเอามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ

   (2) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุถึงการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น กำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ทั้งมีการติดตามและประเมินผล

   (3) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ทั้งรายงานคณะกรรมการบริษัท หากตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งจะทำให้บริษัทประเมินได้ว่าข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นบรรลุผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด

   (4) กรรมการผู้อำนวยการ มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบที่ส่งเสริมนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึก ทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 

4. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

4.1 การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่น

    4.1.1 การประเมินความเสี่ยงและนิยามของความเสี่ยงรูปแบบต่างๆ

         4.1.1.1 การทุจริต

         กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตยักยอกเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน (Asset Misappropriation) ได้แก่ การปลอมแปลงเอกสารเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายโดยทุจริต เป็นต้น

         4.1.1.2 การคอร์รัปชั่น

         บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดคอร์รัปชั่นรูปแบบดังต่อไปนี้

         (1) การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)

            การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการให้กู้เงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น (In-kind)

         (2) การบริจาคเพื่อการกุศล

            การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง เงินที่จ่ายไปเพื่อศาสนา การศึกษา สาธารณประโยชน์ ฯลฯ ทั้งนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดคอร์รัปชั่นเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน

         (3) เงินสนับสนุน (Sponsorships)

            เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม ซึ่งอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบโดยมิชอบ

         (4) ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

            ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษ ตามประเพณีนิยม หรือระเบียบแบบแผนทางการค้า มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการคอร์รัปชั่น เพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจเป็นช่องทางให้ทำการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

    4.1.2 แนวทางปฎิบัติกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นรูปแบบต่างๆ

         บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่นรูปแบบต่างๆ ดังนี้

         4.1.2.1 การทุจริต

         การรับชำระเบี้ยประกันภัยและการใช้จ่ายเงินประเภทต่างๆ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการรับจ่ายเงิน ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการอนุมัติธุรกรรม และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ ฯลฯ

         4.1.2.2 คอร์รัปชั่น

         (1) การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)

            บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ช่วยเหลือสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำการอนุมัติธุรกรรมที่ทำให้เกิดการสนับสนุนทางการเมือง

            ผู้มีอำนาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทไม่สามารถที่จะอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเมืองได้

         (2) การบริจาคเพื่อการกุศล

            บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่า การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมและไม่ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

         (3) การให้เงินสนับสนุน (Sponsorships)

            บริษัทมีนโยบายแนวทางปฏิบัติว่าเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งต้องเป็นการให้ในนามของบริษัทเท่านั้น

         (4) ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

            บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฎิบัติว่าต้องดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีส่วนสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นดังนี้

            ก. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือคู่ค้าของบริษัทที่มีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท หากมีความจำเป็นต้องรับ หรือได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัลที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดจะต้องรายงานให้บริษัททราบและนำส่งบริษัทต่อไป

            ข. การให้ของขวัญ ของกำนัล การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ ตามระเบียบแบบแผน ประเพณีนิยม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง และต้องเป็นการให้ในนามของบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเกินกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป

            ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่กล่าวข้างต้น ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติตามระเบียบของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ดังนี้

            ➢ ได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจอนุมัติธุรกรรม

            ➢ ต้องมีเอกสารเป็นหลักฐานการจ่ายเงินโดยถูกต้อง

            ➢ ต้องผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินว่า ผู้อนุมัติการจ่ายเงินมีอำนาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบข้อบังคับก่อนที่จะจ่ายเงิน

            ➢ ฝ่ายบัญชีตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ ว่ามีความถูกต้องและสามารถนำเอาค่าใช้จ่ายนั้นไปบันทึกบัญชีได้

 

4.2 การดำเนินการกับบุคคลที่เป็นตัวแทน นายหน้า และคู่ค้าของบริษัท

    บริษัทกำหนดแนวทางดำเนินการกับบุคคลที่เป็นตัวแทน นายหน้า และคู่ค้าของบริษัทเพื่อให้เข้าร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้

    (1) บริษัทให้ความสำคัญกับตัวแทน นายหน้า และคู่ค้าของบริษัทและสนับสนุนให้เข้าร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

    (2) บริษัทกำหนดว่าต้องแจ้งให้ตัวแทน นายหน้า และคู่ค้าของบริษัทได้รับทราบนโยบายและนำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีหนังสือถึงตัวแทนนายหน้าเป็นประจำทุกครั้งที่บริษัททบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบัติ

 

4.3 ทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม

    บริษัทมีกระบวนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม หรือให้การศึกษาแก่พนักงานหรือบุคคลอื่น ดังนี้

    (1) การคัดเลือกพนักงาน บริษัทมีข้อกำหนดว่าต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือบริษัทเดิมของพนักงานที่สมัครงาน เพื่อให้ทราบว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

    (2) การอบรม บริษัทมีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำ ทั้งนี้รวมถึง บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

       ก. ฝ่ายจัดการนำเสนอความคืบหน้าในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ เพื่อให้มีความเข้าใจ

       ข. มีการอบรมพนักงานใหม่โดยการปฐมนิเทศ

       ค. บริษัทยังมีกระบวนการสื่อสารไปยังพนักงานผ่านที่ประชุมพนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยกรรมการผู้อำนวยการมีการอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของการซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

    (3) บริษัทจะใช้ผลการปฎิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

 

4.4 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

    คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือมีหลักฐานว่า มีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานหรือบุคคลใดกระทำการในนามบริษัท หรือมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

    4.4.1 เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

    (1) การกระทําที่เป็นทุจริตคอร์รัปชั่น

    (2) การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น ความผิดปกติของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

    (3) การกระทําที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

    (4) การกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

    (5) การรายงานสถานะทางการเงินที่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส

 

     4.4.2 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนหรือคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น

     (1) พนักงาน หรือผู้ร้องเรียน สามารถยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นตามช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

     (2) บริษัทมีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถให้พนักงานหรือผู้ร้องเรียนเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อพนักงานหรือผู้ร้องเรียนต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชั่น และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ดังนี้

         - Email : ethic@namsengins.co.th

         - Website ของบริษัท www.namsengins.co.th (หัวข้อสอบถามข้อมูล/ร้องเรียน)

         - จดหมาย โดยระบุชื่อและส่งมายัง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน” ตามที่อยู่ต่อไปนี้

           ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

           บมจ.นำสินประกันภัย

           767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

           จดหมายถึงศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะถูกเปิดโดยเลขานุการบริษัทเท่านั้น

     (3) ข้อมูลจากช่องทางต่างๆ จะถูกแยกแยะโดยเลขานุการบริษัท ดังนี้

        ก. เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทจะถูกส่งไปยังกรรมการผู้อำนวยการ

        ข. เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

        ทั้งนี้เพื่อผู้รับผิดชอบพิจารณาทำการสอบสวนผู้ที่กระทำผิดตามระเบียบข้อบังคับบริษัท หรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     4.4.3 มาตรการคุมครองและรักษาความลับ

          บริษัทให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ

 

4.5 การสื่อสาร

    บริษัทสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก โดยผ่านการประชุมพนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอ แจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทาง Intranet หรือ Website ของบริษัทและรายงานประจำปี เป็นต้น

 

4.6 การควบคุมภายใน

   (1) บริษัทกำหนดให้มีระบบการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงินและการดำเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล โดยกำหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเอกสาร ฯลฯ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ประกอบด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม การควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มาตรการควบคุม (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information&Communication) และระบบติดตาม (Monitoring Activities) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

   (2) ในส่วนที่เป็นการควบคุมภายใน บริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกเป็นประจำตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน คปภ.

      ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นผู้กำกับดูแลการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการพิจารณารายงานทางการเงินและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

   (3) ในส่วนของการหารือเรื่องผลการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มีผู้รับผิดชอบและขั้นตอน ดังนี้

      - ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มีการประเมินเรื่องการควบคุมภายในเป็นประจำและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

      - ผู้สอบบัญชี ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นที่ได้จากการตรวจสอบ

      - หน่วยงาน Compliance Unit รายงานผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) พิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

      - คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีการประชุมหารือกันเพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจำทุกไตรมาส

 

4.7 การติดตามและทบทวน

    (1) บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป รายงานความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น

    (2) ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มีหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้หน่วยงาน Compliance Unit มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นประจำสม่ำเสมอ แต่หากตรวจพบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต้องรายงานโดยเร่งด่วน

       ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าที่รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

 

4.8 การฝ่าฝืนนโยบาย

    บริษัทถือว่าการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำผิด บริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สมบุญ ฟูศรีบุญ

(นายสมบุญ ฟูศรีบุญ)

กรรมการผู้อำนวยการ

วันที่ 24 มกราคม 2561