ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.


      ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้อำนวยการลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

 

          ชื่อ - สกุล                                                        ตำแหน่ง                                                                
 1.  นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ
 2.  นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ
 3.  นายเลิศชาย ประภาศิริรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ
 4.  นายวิชิต  เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายเผด็จ  ดอกจันทน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
 6.  นายธีระ ตรุษสาท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 7.  นางกมลภรณ์  ชินธรรมมิตร ผู้จัดการฝ่ายการเงิน