ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.


      ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้อำนวยการลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

 

          ชื่อ - สกุล                                                        ตำแหน่ง                                                                
 1.  นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ
 2.  นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ
 3.  นายวิชิต  เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
 4.  นายเผด็จ  ดอกจันทน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

5.

 

นายพงษ์พิสิษฐ  กฤษณเกษตร

 

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา และ

รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด

 6.  นายพิริยะ  กลับวิหค ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส และรักษาการผู้จัดการฝ่ายสินไหมรถยนต์
7. นางกมลภรณ์  ชินธรรมมิตร กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
 8.  นายธีระ  ตรุษสาท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี