โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 8 เมษายน 2558