การถือหุ้นของผู้บริหารบริษัท

การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 

ชื่อ - นามสกุล จำนวนหุ้น ณ วันที่ 1 ม.ค. 58 จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ 69,259 415,289
คู่สมรส 150 150
นางสาว รัตนา เจริญชัยพงศ์ 214,707 259,707
นาย เลิศชาย ประภาศิริรัตน์ - -
นาย เผด็จ ดอกจันทน์ - -
นาย วิชิต เจริญชัยพงศ์ 1,000 131,000
นาย ธีระ ตรุษสาท - -
นาง กาญจนา เชิญรุ่งโรจน์ 149,428 149,428