การถือหุ้นของกรรมการบริษัท

การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 

ชื่อ - นามสกุล

จำนวนหุ้น

ณ วันที่ 1 ม.ค. 58

จำนวนหุ้น ณ วันที่

31 ธ.ค. 58

นาย สันต์ โชติพฤกษ์ - -

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ

69,259 415,289
คู่สมรส 150 150
นาย วิฑูรย์ พัฒนรัชต์ 7,030 7,030
คู่สมรส 150 150
นางสาว รัตนา เจริญชัยพงศ์ 214,707 259,707
นางสาว สุมาลี เจริญชัยพงศ์ 176,758 221,758
นาย ไพรัช เจริญชัยพงศ์ 37,500 37,500
นาย ยงยุทธ ผู้สันติ 1,740 1,740
นาย นภดล พุฒรังษี - -
นาย มาว อ่อง ทุน - -
นาย สมบัติ พูถาวรวงศ์ - -
ดร. โชติมา พัวศิริ 76,520 76,520
นาง พรพรรณ ตันอริยกุล 10,000 34,550