การถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม

10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ : 8 เมษายน 2558

 

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด 1/ 3,996,710 28.75%
2 HIH Overseas Holdings Limited 2/ 3,400,000 24.46%
3 บริษัท พกกิม จำกัด 3/ 2,398,027 17.25%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,023,800 7.37%
5 ครอบครัวเจริญชัยพงศ์, เชิญรุ่งโรจน์ และฟูศรีบุญ
1,295,000 9.32%
  นางสาวรัตนา  เจริญชัยพงศ์ 214,707 1.54%
  นางสาวสุมาลี  เจริญชัยพงศ์ 176,758 1.27%
  นางกาญจนา  เชิญรุ่งโรจน์ 149,428 1.08%
  นายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์ 103,170 0.74%
  อื่นๆ 650,937 4.68%
6 นายพุทธพร  มนัสมงคล
203,900 1.47%
7 นายกฤษนันทร์  เกวลี 143,500 1.03%
8 นายจรูญเกียรติ  อัครศิลป์ 105,200 0.76%
9 นางสาวเกศรินทร์  อรุณวิไลรัตน์ 100,000 0.72%
10 นางธิดารัตน์  อรุณวิไลรัตน์
96,800 0.70%
  รวมทั้งสิ้น 12,762,937 91.82%

 

      หมายเหตุ

      1/ บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด ประกอบธุรกิจ Holding Company มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น

 จำนวนหุ้น (หุ้น)

 สัดส่วนการถือหุ้น

  1  

ครอบครัวเจริญชัยพงศ์, เชิญรุ่งโรจน์ และฟูศรีบุญ    

 23,208

 66.31%

2

อื่นๆ

 11,792

33.69%

 

 รวม

 35,000

 100.00%

 

      2/ ภายหลังจากที่มีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น HIH Overseas Holdings Limited ประกอบธุรกิจ Holding Company ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการชำระบัญชีในประเทศออสเตรเลีย ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

 

      3/ บริษัท พกกิม จำกัด ประกอบธุรกิจ Holding Company มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

 

                    รายชื่อผู้ถือหุ้น                   

 จำนวนหุ้น (หุ้น)

 สัดส่วนการถือหุ้น

ครอบครัวเจริญชัยพงศ์, เชิญรุ่งโรจน์ และฟูศรีบุญ

250,000

100.00%