คณะกรรมการบริษัทฯ

นายสันต์ โชติพฤกษ์ ประธานกรรมการ Mr. Sant ChotiprukChairman
                                       

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ
รองประธานกรรมการ
Mr. Somboon Fusriboon
Vice Chairman

 นายวิฑูรย์ พัฒนรัชต์

กรรมการ

Mr.Vithun Patanarat

Director

นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์กรรมการ
Miss Ratana Jaroenchaipong
Director

นายมาว อ่อง ทุน

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Muang Aung Htun

Director (Independent Director)

นายไพรัช เจริญชัยพงศ์

กรรมการ

Mr.Pairach Charoenchaipong

Director

นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์

กรรมการ

Miss Sumalee Jaroenchaipong

Director

ดร. โชติมา พัวศิริ

กรรมการ

Dr. Chotima Puasiri

Director

นายยงยุทธ ผู้สันติ
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
Mr. Yongyuth Phusanti
Director(Independent Director)

นายสมบัติ พูถาวรวงศ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Sombat Puthavolvong

Director (Independent Director)

นายนภดล พุฒรังษี

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Nopadol Putarungsi

Director (Indepentdent Director)

นางพรพรรณ  ตันอริยกุล

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mrs. Pornpun  Tanariyakul

Director (Indepentdent Director)