ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2557

ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2557 คลิ๊กที่นี่

 

ข่าวสารบริษัทอื่นๆ

24/04/2015
คปภ. ลงดาบเพิกถอนตัวแทน/นายหน้าประกันภัยผิดจรรยาบรรณ

          นาย ประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ผ่านการสอบและอบรมความรู้โดยได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน รวมทั้งสิ้น 479,632 ราย สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปกป้องและคุ้มครองตนเอง รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทำประกันภัย

           ทั้ง นี้ ได้ปรากฏหลักฐานการกระทำความผิดของนายหน้าประกันภัย นายทะเบียนจึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และมีประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กับนายหน้าประกันภัย 3 ราย คือ

  1. นายธรรมนูญ ดำแก้ว นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ 5604025938  มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  
  2. นายศิวา นารุกิตติทวีรัชต์ ชื่อสกุลเดิม จันทร์ไข นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ 5604015312 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
  3. นายจักรพันธ์ สาคะริชานนท์ นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ 5704018199 มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558   

            เนื่องจากบุคคลดังกล่าว รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากผู้ขอเอาประกันภัย แต่มิได้แจ้ง ขอเอาประกันภัยรถยนต์จากบริษัทประกันภัย ซึ่งผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ได้ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า การเผยแพร่ข้อมูลตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลแล้ว ยังเป็นเครื่องมือ  ใน การกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพในการขจัดบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีออกจาก ธุรกิจประกันภัย อย่างไรก็ดี อยากฝากเตือนประชาชน ก่อนทำประกันภัยควรขอดูใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือที่สายด่วนประกันภัย 1186 เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลผู้นั้นเป็นตัวแทน/นายหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเงื่อนไข ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตอบคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ท่านได้ และที่สำคัญเรียกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงการการรับเงินของบริษัทที่รับประกันภัยทุกครั้ง

 

แหล่งที่มา http://www.oic.or.th/th/news/detail.php?ID=4631&key=information

09/04/2015
ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2558

ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2558 คลิ๊กที่นี่

18/03/2015
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย คร

 

 

บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ห้องประชุมอาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มี.. 58

18/03/2015
นำสินประกันภัย จัดอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1 ประจำปี2558 ห้องประชุม อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21..58

10/03/2015
คปภ. จัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4

เรียนตัวแทน/นายหน้าทุกท่านทราบ

รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมา หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คปภ. โทร. 1186 หรือ ทางเวฟไซด์ www.oic.or.th

10/03/2015
การเปิดติวสอบตัวแทนประกันวินาศภัย

เรียนท่านตัวแทน/นายหน้า ทุกท่าน
ตามที่สมาคมประวินาศภัยไทย แจ้งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง บมจ.นำสินประกันภัย เรื่อง "การเปิดติวสอบตัวแทนประกันวินาศภัย" ให้ท่านตัวแทนทุกท่านทราบ หากตัวแทนท่านใดสนใจ

โปรดติดต่อ

1. คุณปัญญา ฝ่ายกิจการตลาด บมจ.นำสินประกันภัย โทร. 0 2911 4488 ต่อ 672

2. คุณเอกชัย, คุณก้อง สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทร. 0 2256 6032-8 ต่อ 214,217 โทรสาร. 0 2256 6189

 

 

01/08/2014
ร้องคสช.คืนความสุขตัวแทนเลิกแวต-ยกระดับวิชาชีพ

หลังจากกรมสรรพากรมีคำสั่งที่ ป.115/2545 ให้ตัวแทนที่มีสำนักงาน มีค่าใช้จ่ายสำนักงาน มีการจ้างลูกจ้าง หรือพนักงาน โดยมีหลักฐานตามสัญญาจ้างแรงงาน มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย และมีหลักฐานการแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง (แบบ ภ.ง.ด.1 หรือ ภ.ง.ด.1 ก) มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการจริง เช่น ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ ที่ติดต่อกับลูกค้า และมีหนังสือรับรองจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดว่าไม่มีการจ่ายเงินชดเชย หรือออกค่าใช้จ่ายแทนให้สามารถเสียภาษีตามมาตรา 40(8) ได้ ซึ่งทำให้ตัวแทนที่เข้าเกณฑ์นี้หักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง ลดภาระได้ทางหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์นี้

ล่าสุด นางสาวศิริภรณ์ พุทธรักษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAI FA) เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือ 4 ฉบับถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เพื่อเสนอพิจารณาใน 4 ประเด็น

ประกอบไปด้วย 1.ขอให้ยก เลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือแวต (VAT) ของตัวแทนประกันชีวิต 2.ให้ตัวแทนประกันชีวิตทั้งหมดสามารถหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 40(8) ได้ และสามารถหักเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 60-70 ของรายได้ โดยไม่จำกัดเพดาน 3.ให้พิจารณาอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นวิชาชีพ ซึ่งอาจจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาต IC หรือซิงเกิล ไลเซ่นส์ (Single License) หรือแล้วแต่จะพิจารณาตามสมควร และ 4.ขอพิจารณาให้นำค่าเบี้ยประกันการรักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ มาลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล และเป็นการสนับสนุนอาชีพตัวแทนประกันชีวิต

ทั้งนี้ จากการที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมนักบริการทางการเงินแห่ง เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Finan-cial Services Association–APFinSA) ซึ่งมีสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย พบว่า ตัวแทนประกันชีวิตไทยเสียภาษีในอัตราสูงที่สุด และหักค่าใช้จ่ายได้น้อยที่สุด

“อินโดนีเซีย สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้ เสียภาษีแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 30 และไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม, มาเลเซีย และสิงคโปร์หักค่าใช้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 40 ของรายได้ เป็นต้น การที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมประกันชีวิตมีมากขึ้น หากตัวแทนประกันชีวิตของไทยต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าประเทศอื่น อาจจูงใจให้ตัวแทนประกันชีวิตของไทยหันไปขายประกันชีวิตในต่างประเทศ หรือขายให้บริษัทต่างประเทศทางออนไลน์มากขึ้น จึงอยากขอให้กรมสรรพากรพิจารณาภาษีในวิชาชีพนี้ด้วย”

ทั้งนี้ สมาคมฯ หวังว่าข้อเสนอดังกล่าวจะสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน คืนความเป็นธรรมให้กับตัวแทนประกันชีวิตกว่า 300,000 คน ที่ตั้งใจเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย และเกณฑ์ปฏิบัติที่เป็นธรรมนี้จะจูงใจให้ตัวแทนทุ่มเททำงานให้มีรายได้มาก ขึ้น ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันชีวิตให้เติบโต และดูแลลูกค้าให้ได้รับบริการที่ดี ทั้งยังเป็นการช่วยให้ประชาชนออมเงินอย่างเป็นระบบและมั่นคง ไม่เป็นภาระของรัฐบาลในวัยเกษียณ และเมื่อธุรกิจประกันชีวิตเติบโต รัฐจะสามารถเก็บภาษี ทั้งภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีนิติบุคคล ภาษีเงินได้ของตัวแทนประกันชีวิตได้มากขึ้นด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557

29/07/2014
เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานนายหน้าที่ จ. ระนอง

 

นำสินประกันภัย โดยคุณภารดา เจียกุลธร  ผู้จัดการสาขา อ.เมืองชุมพร มอบของที่ระลึกให้กับคุณสมศักดิ์ ชื่นจิตร เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานนายหน้าที่ จ. ระนอง เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 57

16/06/2014
เฮลั่น! ลดหย่อนภาษีตัวแทนเพิ่ม สรรพากรไฟเขียว 3 แนวทางรูปแบบธุรกิจ

     สรรพากรไฟเขียวให้ตัวแทน คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรูปแบบของการทำธุรกิจ ได้แล้ว บน 3 แนวทางที่กำหนด พร้อมกับเปิดทางให้นำค่าเช่าอาคารมาเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หากไม่เข้าข่าย 3 แนวทางต้องยื่นแบบเดิม ระบุมาตรการใหม่เป็นการสนับสนุนคนเก่งให้ก้าวหน้าในอาชีพมากยิ่งขึ้น

     น.ส.ศิริภรณ์ พุทธรักษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้มีหนังสือแจ้งถึงนายกสมาคมตัวแทนฯ ถึงการพิจารณาค่าตอบแทนที่ตัวแทนประกันชีวิตได้รับจากบริษัทประกันชีวิตใน รูปแบบของ “การทำธุรกิจ” เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร โดยให้นำมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรีแห่งประมวลรัษฎากรมาใช้บังคับโดยอนุโลม

“หนังสือดังกล่าวมีการลงนามไว้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 แต่ทางสมาคมเพิ่งได้รับเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยข้อกำหนดที่กรมสรรพากรจัดเป็นรูปแบบการทำธุรกิจของตัวแทนนั้น ตัวแทนผู้นั้นจะต้องเข้า 3 องค์ประกอบก่อนถึงจะสามารถคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม มาตรา 40 (8) และหากไม่เข้าองค์ประกอบก็ถือเป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องคำนวณภาษีเหมือนผู้มี รายได้ทั่วไปคือ 40 (2) เช่นในอดีตที่ผ่านมา”

     สำหรับองค์ประกอบที่กรมสรรพากรระบุไว้ คือ 1.จัดตั้งสำนักงานมีอาคารเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือเช่าจากบุคคลอื่นโดยมี หลักฐานมีการลงทุน โดยจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ มีค่าใช้จ่ายสำนักงานมีการจ้างลูกจ้างหรือพนักงาน โดยมีหลักฐานตามสัญญาจ้างแรงงานมีการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตาม กฎหมายและมีหลักฐานการแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่ง (แบบ ภ.ง.ด.1 หรือ ภ.ง.ด.1 ก)

2.ได้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่มและ 3.มีค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการจริง เช่น ค่ารับรองค่าบริการต่างๆ ที่ติดต่อกับลูกค้าและมีหนังสือรับรองจากบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดว่าไม่ มีการจ่ายเงินชดเชยหรือออกค่าใช้จ่ายแทนให้

น.ส.ศิริภรณ์ กล่าว่า ในหนังสือดังกล่าวยังระบุถึงการทำหน้าที่ของบริษัทประกันชีวิตต้นสังกัดของ ตัวแทนกลุ่มดังกล่าวอีกว่าตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 นั้น บริษัทประกันชีวิตผู้จ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 12/1(1) ของคำสั่งที่ ท.ป.4/2528ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ด้วย

     นายกสมาคมตัวแทนฯ กล่าวว่า หนังสือแจ้งจากกรมสรรพากรดังกล่าว นับเป็นการยืนยันตามหนังสือขอความเป็นธรรมจากสมาคมฯ ที่ส่งถึงกรมสรรพากรก่อนหน้านี้ เลขที่ สตท.007/2556 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556 ซึ่งสมาคมฯ ได้แจ้งเหตุผลไปในหนังสือดังกล่าวว่า สมาคมฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรจากกรมสรรพากร เพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากรของกิจการตัวแทนประกันชีวิต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ซึ่งในวันดังกล่าว ได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทประกันชีวิตต่างๆ มารับฟังจำนวนมาก และเห็นว่า แนวปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.115/2545 เรื่องการเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิตลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2545 ยังมีประเด็นในการทางปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

     สมาคมฯ จึงขอให้กรมสรรพากรยืนยันว่า หากตัวแทนประกันชีวิตได้แสดงให้เห็นว่า ได้ปฏิบัติตามข้อ 2.1(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.115/2545ฯ ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2545 ครบถ้วนแล้วก็ให้พิจารณาทบทวนแนวทางการคำนวณจ่ายภาษีเงินได้ของตัวแทนที่ ประกอบกิจการในรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันด้วย

“นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งในการทำงานของสมาคมฯ ที่ได้ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติใหม่สำหรับการจ่ายภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาของตัวแทนทั้งระบบที่มีรายได้สูงขึ้นจากเดิมเป็น 40 (2) มาเป็นแบบ 40 (8) ที่สามารถหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริการลูกค้าและทำงานในอาชีพนี้ได้มั่นคงขึ้นซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ ตัวแทนเก่งๆ ทำงานก้าวหน้ามากขึ้นบนภาวการณ์แข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นด้วยค่ะ”

ที่มา http://www.banmuang.co.th อังคารที่ 10 มิถุนายน 2557

24/04/2014
นำสินประกันภัย ให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่พนักงาน บจก. โสภณสิริ โบรกเกอร์

นำสินประกันภัย โดยทีมงานฝ่ายกิจการตลาด และฝ่ายประกันภัย Non-Motor ให้ความรู้ด้านประกันภัย แก่พนักงาน บจก. โสภณสิริ โบรกเกอร์  ณ สำนักงาน โสภณสิริ โบรกเกอร์ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 57

26/03/2014
นำสินประกันภัย จัดอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

นำสินประกันภัย จัดอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม อาคารนำสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 57

01/10/2013
เงื่อนไขความคุ้มครอง

ตามที่บริษัทได้จัดแคมเปญ ครอบครัวอุ่นใจ และครอบครัวสุขสันต์ สำหรับการประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 (รหัส 110) บริษัทขอแจ้งให้ท่าน ตัวแทน/นายหน้า ทราบว่าได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครอง คือ

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

- ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จากเดิม 500,000 บาท/คน ปรับเป็น 1,000,000 บาท/คน

2. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

- ร.ย. 01 และ ร.ย. 02 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล จากเดิม 5 ที่นั่งรวมคนขับ ปรับเป็น 7 ที่นั่งรวมคนขับ และความคุ้มครองตามข้อ 1, 2 นี้ ขยายไปถึงเบี้ยประกันภัยปกติของรถกลุ่ม 2, 3 ด้วย

โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดแคมเปญ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หมายเหตุ- หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายกิจการตลาด

 

 

14/11/2013
เรียนท่านตัวแทน/นายหน้า และผู้ออกใบกำกับภาษี และ/หรือผู้รับใบกำกับภาษี

รายละเอียดเอกสาร คลิ๊กที่นี่

10/07/2013
ตัวแทน/นายหน้า เฮ คปภ. ออกประกาศลดชั่วโมงการอบรม

นาย ประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทน/นายหน้า ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถใช้สิทธิลดจำนวนชั่วโมงการอบรม ดังนี้ 

                        1.       สอบผ่านคุณวุฒิที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันชีวิต/วินาศภัย ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ เช่น หลักสูตร CFP หลักสูตร AFPT หลักสูตร FChFP (Conversion course) หลักสูตร Cert Cll และหลักสูตร Diploma in Non-Life เป็นต้น
                        2.       สำเร็จ การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือนรับรอง
                        3.       เป็น หรือเคยเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษในสถาบัน สมาคม หรือองค์กร และในหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนต่ออายุใบอนุญาตฯ

                        โดย สามารถใช้สิทธิของการอบรมลดลงเหลือกึ่งหนึ่งคือ ปกติตัวแทนประกันภัยต้องผ่านการอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ให้ลดลงเหลือ 15 ชั่วโมง และนายหน้าประกันภัยต้องผ่านการอบรม 50 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 25 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงอนุญาตให้นำมาใช้ในการต่ออายุได้อย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ โดยการใช้สิทธิลดจำนวนชั่วโมงการอบรมไม่สามารถนำมารวมกันหรือขอลดจำนวน ชั่วโมงการอบรมในคราวเดียวกันได้

                         นอกจากนี้แล้ว การเข้ารับการสัมมนาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่สำนักงาน คปภ. ให้ ความเห็นชอบภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ก็สามารถให้นับชั่วโมงการสัมมนาได้ตามจริง แต่กรณีตัวแทนประกันภัย ไม่เกิน 15 ชั่วโมง และกรณีนายหน้าประกันภัย ไม่เกิน 25 ชั่วโมง

                         เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า รายละเอียดดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.oic.or.th ภาย ใต้หัวข้อกฎหมายประกันภัย ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย โทร. 0-2515-3999 ต่อ 4300-3 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186

(ที่มา http://www.oic.or.th พุธที่ 5 กรกฎาคม 2556)