ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2557

ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2557 คลิ๊กที่นี่

 

ข่าวสารบริษัทอื่นๆ

04/06/2015
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย


บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (ราชเทวี) เมื่อวันที่ 16 .. 58

24/04/2015
คปภ. ลงดาบเพิกถอนตัวแทน/นายหน้าประกันภัยผิดจรรยาบรรณ

          นาย ประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ผ่านการสอบและอบรมความรู้โดยได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน รวมทั้งสิ้น 479,632 ราย สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปกป้องและคุ้มครองตนเอง รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทำประกันภัย

           ทั้ง นี้ ได้ปรากฏหลักฐานการกระทำความผิดของนายหน้าประกันภัย นายทะเบียนจึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และมีประกาศการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กับนายหน้าประกันภัย 3 ราย คือ

  1. นายธรรมนูญ ดำแก้ว นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ 5604025938  มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  
  2. นายศิวา นารุกิตติทวีรัชต์ ชื่อสกุลเดิม จันทร์ไข นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ 5604015312 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
  3. นายจักรพันธ์ สาคะริชานนท์ นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ 5704018199 มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558   

            เนื่องจากบุคคลดังกล่าว รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากผู้ขอเอาประกันภัย แต่มิได้แจ้ง ขอเอาประกันภัยรถยนต์จากบริษัทประกันภัย ซึ่งผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ได้ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า การเผยแพร่ข้อมูลตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลแล้ว ยังเป็นเครื่องมือ  ใน การกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพในการขจัดบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีออกจาก ธุรกิจประกันภัย อย่างไรก็ดี อยากฝากเตือนประชาชน ก่อนทำประกันภัยควรขอดูใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th หรือที่สายด่วนประกันภัย 1186 เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลผู้นั้นเป็นตัวแทน/นายหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายเงื่อนไข ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตอบคำถามข้อสงสัยต่าง ๆ ให้ท่านได้ และที่สำคัญเรียกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงการการรับเงินของบริษัทที่รับประกันภัยทุกครั้ง

 

แหล่งที่มา http://www.oic.or.th/th/news/detail.php?ID=4631&key=information

09/04/2015
ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2558

 

ตารางการอบรมเพื่อขอรับ/ขอต่อใบอนุญาต ตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย ประจำปี 2558 คลิ๊กที่นี่

18/03/2015
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

 

 

บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ห้องประชุมอาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มี.. 58

18/03/2015
นำสินประกันภัย จัดอบรมหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
บมจ.นำสินประกันภัย จัดหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1 ประจำปี2558 ห้องประชุม อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21..58

01/10/2013
เงื่อนไขความคุ้มครอง

ตามที่บริษัทได้จัดแคมเปญ ครอบครัวอุ่นใจ และครอบครัวสุขสันต์ สำหรับการประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 (รหัส 110) บริษัทขอแจ้งให้ท่าน ตัวแทน/นายหน้า ทราบว่าได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครอง คือ

1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

- ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จากเดิม 500,000 บาท/คน ปรับเป็น 1,000,000 บาท/คน

2. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

- ร.ย. 01 และ ร.ย. 02 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาล จากเดิม 5 ที่นั่งรวมคนขับ ปรับเป็น 7 ที่นั่งรวมคนขับ และความคุ้มครองตามข้อ 1, 2 นี้ ขยายไปถึงเบี้ยประกันภัยปกติของรถกลุ่ม 2, 3 ด้วย

โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดแคมเปญ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หมายเหตุ- หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายกิจการตลาด

 

 

14/11/2013
เรียนท่านตัวแทน/นายหน้า และผู้ออกใบกำกับภาษี และ/หรือผู้รับใบกำกับภาษี

รายละเอียดเอกสาร คลิ๊กที่นี่

10/07/2013
ตัวแทน/นายหน้า เฮ คปภ. ออกประกาศลดชั่วโมงการอบรม

นาย ประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทน/นายหน้า ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถใช้สิทธิลดจำนวนชั่วโมงการอบรม ดังนี้ 

                        1.       สอบผ่านคุณวุฒิที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันชีวิต/วินาศภัย ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ เช่น หลักสูตร CFP หลักสูตร AFPT หลักสูตร FChFP (Conversion course) หลักสูตร Cert Cll และหลักสูตร Diploma in Non-Life เป็นต้น
                        2.       สำเร็จ การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือนรับรอง
                        3.       เป็น หรือเคยเป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษในสถาบัน สมาคม หรือองค์กร และในหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนต่ออายุใบอนุญาตฯ

                        โดย สามารถใช้สิทธิของการอบรมลดลงเหลือกึ่งหนึ่งคือ ปกติตัวแทนประกันภัยต้องผ่านการอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ให้ลดลงเหลือ 15 ชั่วโมง และนายหน้าประกันภัยต้องผ่านการอบรม 50 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 25 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงอนุญาตให้นำมาใช้ในการต่ออายุได้อย่างต่อเนื่องในวิชาชีพ โดยการใช้สิทธิลดจำนวนชั่วโมงการอบรมไม่สามารถนำมารวมกันหรือขอลดจำนวน ชั่วโมงการอบรมในคราวเดียวกันได้

                         นอกจากนี้แล้ว การเข้ารับการสัมมนาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่สำนักงาน คปภ. ให้ ความเห็นชอบภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ก็สามารถให้นับชั่วโมงการสัมมนาได้ตามจริง แต่กรณีตัวแทนประกันภัย ไม่เกิน 15 ชั่วโมง และกรณีนายหน้าประกันภัย ไม่เกิน 25 ชั่วโมง

                         เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า รายละเอียดดังกล่าวสามารถดูได้ที่ www.oic.or.th ภาย ใต้หัวข้อกฎหมายประกันภัย ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย โทร. 0-2515-3999 ต่อ 4300-3 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186

(ที่มา http://www.oic.or.th พุธที่ 5 กรกฎาคม 2556)