ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.


      ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ได้แก่ กรรมการผู้อำนวยการและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้อำนวยการลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. จึงประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

 

          ชื่อ - สกุล                                                        ตำแหน่ง                                                                
 1.  นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ
 2.  นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ
 3.  นายเลิศชาย ประภาศิริรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ
 4.  นายเผด็จ ดอกจันทน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
5. นายวิชิต  เจริญชัยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
6. นายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
 7.  นายธีระ ตรุษสาท ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 8.  นางกาญจนา เชิญรุ่งโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

      

หมายเหตุ : นายวรวัจน์  เจริญชัยพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559